Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!
Strony WWWSerwery VPSDomenyHostingDarmowy Hosting CBA.pl
 

PUBLICZNE KATOLICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA PAWŁA II

...prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś nauczyć...

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Statut Publicznego Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego

Email Drukuj PDFSTATUT

Publicznego Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego

prowadzonego przez Parafię św. Jakuba Apostoła w Głownie.

Rozdział I.

Informacje ogólne

§ 1

 1. Szkoła posiada nazwę: Publiczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Głownie.
 2. Nazwa skrócona szkoły posiada brzmienie: Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Głownie. Nazwa skrócona może być używana na stemplach, szyldach i sztandarze szkoły.
 3. Organem prowadzącym szkołę jest Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba Apostoła w Głownie, reprezentowana przez każdorazowego proboszcza.
 4. Siedzibą szkoły jest budynek przy ul. Kościuszki 11/13 w Głownie, stanowiący własność Miasta i Gminy Głowno, użytkowany na podstawie umowy najmu.

§ 2

1.   Szkoła jest trzyletnim liceum ogólnokształcącym dla młodzieży.

2.   Cykl  kształcenia w szkole trwa trzy lata.

§ 3

 1. Liceum jest szkołą katolicką, której całokształt działalności opiera się na systemie wartości chrześcijańskich głoszonych przez Kościół katolicki.
 2. Zasada zapisana w ust. 1 dotyczy całej koncepcji pracy szkoły, a w szczególności:

1)      celów i zadań statutowych,

2)      programu wychowawczego szkoły,

3)      programów nauczania.

Zasada powyższa stanowi kryterium realizacji zadań statutowych szkoły przez dyrektora i  nauczycieli oraz jest uwzględniana w realizacji rozwoju zawodowego nauczycieli.

3.   Wychowanie i nauczanie w szkole oparte jest na koncepcji człowieka jako osoby, głoszonej przez Kościół katolicki, w szczególności na myśli i nauce św. Jana Pawła II, Patrona szkoły.

§ 4

Szkoła, której charakter wychowawczy określa § 3, jest dostępna dla uczniów, którzy pragną w niej realizować swoją edukację i akceptują jej statut, w szczególności dostępna jest dla tych, którzy mają ograniczone możliwości kształcenia się i rozwoju z powodu szeroko rozumianego ubóstwa.

§ 5

Szkoła spełnia warunki przewidziane w ustawie o systemie oświaty dla szkół publicznych:

1)      zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania;

2)      przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;

3)      zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;

4)      realizuje:

a)      programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego;

b)      ramowy plan nauczania dla liceum ogólnokształcącego;

5)      realizuje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów określone w ustawie o systemie oświaty.

§ 6

Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Kurator Oświaty w Łodzi.

Rozdział II.    Cele i zadania szkoły

§ 7

1.   Podstawowym celem szkoły jest wspieranie integralnego rozwoju osobowego uczniów - w procesie wychowania, nauczania i opieki – określonym dla liceum ogólnokształcącego, realizowanym według koncepcji zapisanej w § 3 statutu.

2.  Szkoła wychowuje uczniów do odpowiedzialności za siebie i za innych oraz za dobro wspólne w życiu rodzinnym i społecznym.

3.  W pracy wychowawczej, w tym poprzez kształcenie – szkoła kieruje się nauką św. Jana Pawła II:

„Chodzi o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem – o to, ażeby bardziej >był< a nie tylko więcej >miał<; aby więc poprzez wszystko co >ma< co >posiada< umiał bardziej i  pełniej być człowiekiem – to znaczy, aby również umiał bardziej >być< nie tylko >z drugimi<, ale także >dla drugich<”.

§ 8

1.  Zasady i wartości chrześcijańskie stanowią fundament procesu wychowawczego opisanego szczegółowo w programie wychowawczym i spójnym z nim programie profilaktyki, są uwzględniane w programach kształcenia i mają być ukazywane w środowisku szkoły w szczególności przez nauczycieli i osoby pełniące funkcje kierownicze.

2.  Proces wychowawczy i formacyjny w szkole opiera się na relacji osób: nauczyciela i  ucznia, nauczycieli miedzy sobą, dyrektora i nauczycieli.

§ 9

1.  Kształcenie w szkole jest elementem szeroko rozumianego wychowania. Jego istotą jest wspomaganie rozwoju ucznia w kierunku stawania się w pełni osobą i oznacza przede wszystkim rozwijanie:

 • podmiotowości,
 • odpowiedzialności,
 • umiejętności dokonywania wyborów i przyjmowania ich konsekwencji,
 • poczucia własnej godności,
 • możliwości twórczych,
 • potrzeby i poczucia sensu, ale równocześnie przekraczanie siebie w kierunku bycia z  innymi i dla innych.

2.   W procesie rozwoju ucznia nauczyciel przyjmuje rolę osoby życzliwej i z szacunkiem dla wychowanka:

 • instruującej go,
 • kierującej, współdziałającej i towarzyszącej w dążeniu do prawdy,
 • modelującej sobą (własnym przykładem),
 • odwołującej się przede wszystkim do dialogu, wiarygodnych źródeł i przykładów.

3.   Szkoła wspiera wszechstronny rozwój osobowy ucznia, w szczególności w sferach:

 • dojrzewania intelektualnego,
 • dojrzewania emocjonalnego,
 • dojrzewania moralnego,
 • dojrzewania woli,
 • dojrzewania społecznego.

4.Szkoła wspiera rozwój religijny uczniów, który stanowi źródło motywacji do podejmowania wysiłku rozwoju osobowego. Wrażliwość i otwartość na wartości wyznawane, odkrywane i realizowane we wszystkich dziedzinach życia, warunkuje wzrastanie w dojrzałości osobowej zarówno wychowanków jak i wychowawców.

§ 10

W szkole podejmowane są stałe działania i wysiłki budowania jej charakteru wychowawczego na fundamencie Ewangelii. Jednocześnie szkoła jest otwarta na przyjmowanie uczniów wyznających inną religię, poszukujących i nie wyznających żadnej religii, którzy wybierają tę szkołę jako miejsce swej edukacji.

Szanując ich przekonania, szkoła zapewnia wychowanie do wzajemnego szacunku, pokoju i  współpracy – w klimacie chrześcijańskiej otwartości i miłości.

Wszyscy uczniowie niezależnie od ich światopoglądu i religii, mają obowiązek uczestniczenia w pełni w procesie wychowania i  nauczania obowiązującym w szkole, w tym w nauce religii. W zakresie praktyk religijnych korzystają z przysługującej im wolności sumienia i wyznania poza szkołą. Sprawowanie opieki w związku z ich praktykami religijnymi, w razie potrzeby, zapewniają rodzice lub opiekunowie prawni.

§ 11

Nauka religii katolickiej i katecheza stanowi podstawę działania szkoły i jest obowiązkowa w  ramach planu zajęć, w wymiarze dwóch godzin tygodniowo. Życzenie rodziców (bądź uczniów), o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, wyrażają rodzice bądź uczniowie przez wybór szkoły katolickiej.

§ 12

 1. Środowisko wychowawcze szkoły – jako wspólnoty – tworzą wszyscy jej członkowie: nauczyciele, uczniowie i rodzice.
 2. Szkoła wspiera rodziców jako pierwszych wychowawców swoich dzieci i stara się współpracować z nimi w celu budowania spójności wychowawczej.
 3. Realizując swoje zadania szkoła współpracuje ze środowiskiem lokalnym, z Kościołem parafialnym, z lokalnym i ogólnopolskim środowiskiem szkół katolickich.

§ 13

1.   Szkoła wspiera wychowawczą rolę rodziny – w oparciu o własny program wychowawczy i spójny z nim program profilaktyki.

Szkoła w szczególności:

1)      angażuje wszystkich nauczycieli w proces wspierania wszechstronnego rozwoju uczniów,

2)      stara się włączać rodziców w proces wychowania i pomaga im w przyjęciu bezpiecznej wizji rozwoju własnych dzieci,

3)      pomaga uczniom w rozwoju osobowym przez tworzenie wspólnoty szkolnej opartej na wartościach ewangelicznych,

4)      ukazuje wizję świata umożliwiającą dojście do syntezy wiary i kultury,

5)      podtrzymuje więzi z absolwentami.

2.  Szkoła pomaga w wychowaniu każdej rodzinie, także nie podzielającej wartości, które reprezentuje, kierując się dobrem osoby ucznia i szanując rodziców jako pierwszych wychowawców.

§ 14

1. Wspierając rodzinę w wychowaniu i kształceniu jej dzieci, szkoła zapewnia prawidłowy przekaz kultury, dziedzictwa i zasad moralnych, poprzez nauczanie, przykład wychowawców oraz wspólnotę szkoły.

 1. Szkoła wspiera rodziców uczniów w rozeznawaniu prawdziwych wartości oraz zagrożeń dla rodziny i wychowania. Formy współdziałania z rodzicami uwzględniają potrzeby rodziców.

§ 15

 1. Realizując cele i zadania wynikające z przepisów prawa, szkoła:

1)      kształtuje środowisko wychowawcze wspomagające integralny rozwój osobowy uczniów,

2)      sprawuje opiekę nad uczniami, chroni przed zagrożeniami i przygotowuje ich do odpowiedzialności za swoje życie i za innych,

3)      umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności na poziomie liceum,

4)      przygotowuje uczniów do kontynuowania edukacji na studiach wyższych.

 1. W zakresie wychowania i kształcenia, szkoła:

1)      wychowuje uczniów w poszanowaniu historii, tradycji i kultury narodowej, ucząc jednocześnie szacunku dla osób i społeczności reprezentujących inne kultury i narody,

2)      kształci według przyjętych programów nauczania uwzgledniających podstawę programową kształcenia ogólnego, które realizuje zgodnie ze swym charakterem wychowawczym,

3)      udziela w miarę możliwości indywidualnego wsparcia uczniom szczególnie uzdolnionym oraz potrzebującym pomocy w nauce i rozwoju,

4)      zapewnia opiekę w czasie zajęć zorganizowanych w szkole i poza szkołą,

5)      stwarza warunki formacji uczniów, rodziców i nauczycieli.

 1. Opiekę nad uczniami w szkole i poza szkołą podczas zorganizowanych zajęć sprawują nauczyciele, zgodnie z planem zajęć szkolnych.

Do form opieki nad uczniami zalicza się:

1)      opiekę podczas zajęć w szkole i poza szkołą sprawowaną przez nauczyciela prowadzącego zajęcia,

2)      opiekę nad uczniami w trakcie wycieczek szkolnych sprawowaną przez opiekunów upoważnionych przez dyrektora,

3)      opiekę pełnioną podczas dyżurów nauczycielskich w szkole, zgodnie z regulaminem obowiązków nauczyciela dyżurnego,

4)      otaczanie opieką ucznia u którego stwierdzono trudne warunki rodzinne lub losowe,

5)      współdziałanie szkoły z rodzicami (prawnymi opiekunami) w zakresie wychowania, nauczania i profilaktyki,

6)      otaczanie opieką ucznia z zaburzeniami rozwoju, uszkodzeniami lub przewlekle chorego oraz objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

§ 16

1. Szkoła wspiera rodzinę każdego ucznia – jako katolicka instytucja oświatowo-wychowawcza.

2. W rodzicach uczniów szkoła widzi sprzymierzeńców w pracy wychowawczej, dydaktycznej, prewencyjno-profilaktycznej oraz opiekuńczej.

3.  Szkoła zapewnia rodzicom stały kontakt w sprawach dotyczących ich dzieci, okresowe spotkania w formie wywiadówek oraz dokształcania i formacji.

4.  Od rodziców szkoła oczekuje współpracy w sprawach wychowania i kształcenia swoich dzieci, udziału w organizowanych dla nich spotkaniach, wspierania swoją postawą autorytetu szkoły.

5.   Rodzice uczniów mają prawo do:

1)      zapoznania się ze statutem i regulaminami szkoły,

2)      zapoznania się z programem wychowawczym, stawianymi wymaganiami i kryteriami oceniania oraz z przepisami dotyczącymi klasyfikowania, promowania i  przeprowadzania egzaminów,

3)      uzyskiwania informacji na temat zachowania i postępów w nauce swoich dzieci oraz przyczyn trudności szkolnych.

Program wychowawczy

§ 17

 1. Program wychowawczy szkoły opiera się na systemie wartości chrześcijańskich głoszonych przez Kościół katolicki, stanowiących niezmienne zasady dla rozwoju osobowego uczniów oraz kształtowania postawy moralnej i postępowania etycznego.
 2. Zasady wychowawcze szkoły obowiązują także w zakresie przekazu treści nauczania, w tym uczestniczenia w kulturze i kształtowania kultury, stosunku do życia od poczęcia do naturalnej śmierci, zagadnienia prawdy.
 3. Program wychowawczy znają i realizują wszyscy nauczyciele szkoły.
 4. Program wychowawczy znają rodzice uczniów, respektują jego zasady i starają się swoją postawą oraz współpracą wspierać wychowawczą rolę szkoły.
 5. Program wychowawczy szkoły uchwala i wprowadza uzupełnienia rada pedagogiczna po uzyskaniu pozytywnej opinii organu prowadzącego.

Program profilaktyki

§ 18

1.  Program profilaktyki, spójny z programem wychowawczym, opiera się na zasadach, o których mowa w § 17 ust. 1 i 2 Statutu, uwzględnia zdrowe osiągnięcia nauk pedagogicznych i psychologicznych.

2.  Program profilaktyki dostosowany jest do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska szkoły obejmuje wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

§ 19

Szkoła organizuje i udziela uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej na zasadach określonych w odrębnych przepisach i ustalonych w szkole.

Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne.

§ 20

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu możliwości ucznia, wynikających z jego konkretnych uwarunkowań.
 2. Pomoc udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu ich w  rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych, na rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych, aby oddziaływanie rodziców i nauczycieli wspierało ucznia.

Ze strony szkoły podejmowane są wysiłki, aby doprowadzić do uzgodnienia spójności pomocy ze strony rodziców i nauczycieli.

 1. Wszyscy nauczyciele mają obowiązek uczestniczyć w udzielaniu pomocy uczniom, u  których rozpoznano taką potrzebę.

Za stronę organizacyjną pomocy konkretnym osobom odpowiadają wychowawcy klas pod kierunkiem dyrektora lub osoby przez niego wyznaczonej.

 1. Udzielanie pomocy uczniom powinno być przedmiotem współdziałania wychowawców i  rodziców oraz troski wszystkich nauczycieli pod kierunkiem dyrektora o atmosferę wspólnoty wspierającej poszczególne osoby, zwłaszcza potrzebujące pomocy.
 2. W szkole organizowane są niezbędne formy pomocy, dostosowane do aktualnych potrzeb.

Pomoc materialna

§ 21

 1. W szkole podejmowane są starania mające na celu pomoc materialną uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Rozpoznawanie potrzeb ucznia w tym zakresie jest obowiązkiem w szczególności wychowawcy klasy.

 1. Szkoła udziela pomocy według własnych możliwości, może organizować pomoc we współpracy z właściwą administracją samorządową oraz strukturami i osobami angażującymi się w dziełach miłosierdzia chrześcijańskiego.
 2. W pracy wychowawczej podejmuje się budowanie „wyobraźni miłosierdzia” i bycia nie tylko „z drugimi” ale i „dla drugich” (św. Jan Paweł II).

§ 22

 1. Realizując zadania edukacyjne, w szkole obowiązuje staranie o wszechstronny rozwój ucznia przy zachowaniu warunków bezpieczeństwa i higieny pracy ucznia i nauczyciela, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Szkoła korzysta z pomocy poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz z poradni specjalistycznych, z placówki doskonalenia nauczycieli, współpracuje ze strukturami szkolnictwa katolickiego.

Rozdział III.  Organa szkoły

§ 23

Organami szkoły są:

1)      dyrektor,

2)      rada pedagogiczna,

3)      samorząd uczniowski,

4)      rada rodziców.

Dyrektor

§ 24

Dyrektora szkoły powołuje, zatrudnia i zwalnia Proboszcz Parafii św. Jakuba Apostoła w Głownie, przy zachowaniu odpowiednio odrębnych przepisów, uwzględniając charakter wychowawczy szkoły.

§ 25

 1. Dyrektor kieruje całą działalnością szkoły, reprezentuje ją na zewnątrz, jest odpowiedzialny za prawidłową realizację jej zadań zgodnie ze statutem szkoły oraz za rozwój i podnoszenie poziomu pracy szkoły – jako katolickiej instytucji oświatowo – wychowawczej.
 2. Dyrektor szkoły w szczególności:

1)      odpowiada za przestrzeganie art. 7 ust. 1 ustawy o systemie oświaty,

2)       sprawuje nadzór pedagogiczny, z zastrzeżeniem art. 36 ust. 2 i 2a ustawy o systemie oświaty,

3)      sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza im warunki pełnego i harmonijnego rozwoju,

4)      realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących,

5)      dopuszcza do użytku w szkole programy nauczania zawierające podstawę programową uzgodnione z charakterem wychowawczym szkoły, zgodnie z odrębnymi przepisami,

6)      ustala na podstawie propozycji zespołów nauczycieli oraz w przypadku braku porozumienia w zespole nauczycieli, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne i materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym,

7)      podaje corocznie w terminie do dnia zakończenia zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym zestaw podręczników , materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w danym roku szkolnym,

8)      organizuje zajęcia dodatkowe określone w art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty,

9)      dobiera i zatrudnia oraz zwalnia pracowników szkoły, uwzględniając przy tym jej charakter, zadania statutowe oraz regulaminy wewnętrzne,

10)  organizuje i wspiera doskonalenie zawodowe oraz formację nauczycieli, uwzględniając cele i zadania statutowe szkoły,

11)  współpracuje z samorządem uczniowskim i radą rodziców,

12)  stwarza warunki do działania w szkole organizacji wzmacniających jej działalność wychowawczą, opiekuńczą i dydaktyczną,

13)  ma prawo uczestniczyć we wszystkich zebraniach zwoływanych przez nauczycieli oraz inne organa szkoły,

14)  dysponuje budżetem szkoły pod nadzorem i kontrolą organu prowadzącego,

15)  odpowiada za dokumentację szkoły,

16)  odpowiada za właściwą organizację oraz przebieg egzaminu maturalnego, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o systemie oświaty,

17)  wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,

18)  realizuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

 1. Dyrektor przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o  działalności szkoły.
 2. Dyrektor informuje na bieżąco Proboszcza Parafii o stanie szkoły, jej osiągnięciach, trudnościach i potrzebach.
 3. Dyrektor szkoły, uzgadnia projekt Statutu szkoły przed jego uchwaleniem przez radę pedagogiczną – z Proboszczem Parafii św. Jakuba Apostoła w Głownie lub osobą przez niego wyznaczoną.
 4. Dyrektor może, w drodze decyzji administracyjnej, skreślić ucznia z listy uczniów w  przypadkach określonych w Statucie. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego, z zastrzeżeniem odrębnych przepisów.
 5. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych nauczycieli oraz innych pracowników.

§ 26

 1. Dyrektor szkoły ponosi odpowiedzialność za realizację w szkole procesu wychowania i

kształcenia według zasad obowiązujących szkołę katolicką – określonych w Statucie i

przyjętej koncepcji człowieka jako osoby.

Odpowiedzialność w tym zakresie dotyczy w szczególności: dopuszczania w szkole programów nauczania i wyboru podręczników, ustalania programu wychowawczego i programu profilaktyki.

Programy te muszą uwzględniać koncepcję człowieka jako osoby, zasady wiary i  moralności katolickiej oraz poszanowanie dla wartości kultury, tradycji i Ojczyzny.

Jeżeli programy wymienionych wartości nie zawierają, mają być uzupełnione staraniem nauczycieli realizujących w porozumieniu z dyrektorem, w trybie art. 22a ust. 4 ustawy o systemie oświaty, przez dopisanie w programie niezbędnych treści w celu ich nauczania.

 1. Odpowiedzialność zapisana w ust. 1 zakłada prawo i obowiązek właściwego planowania i  realizowania procesu zatrudniania i doskonalenia nauczycieli, zarówno w zakresie doktrynalnym jak również w zakresie doboru form i metod wychowania i nauczania.
 2. Szczególnym obowiązkiem dyrektora jest odpowiedzialne prowadzenie nadzoru pedagogicznego określonego w prawie oświatowym, aby szkoła zapewniała:

1)      wysoki poziom wychowania, nauczania i opieki,

2)      właściwy poziom relacji osób, wspierający nauczycieli i budujący wspólnotę oddaną misji szkoły.

Rada Pedagogiczna

§ 27

 1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej zadań statutowych dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni szkoły.

 1. Radzie pedagogicznej przewodniczy i jej pracami kieruje dyrektor szkoły.
 2. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez dyrektora za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, jeżeli jest to uzasadnione dobrem ucznia lub działalności statutowej szkoły.
 3. Zebrania rady pedagogicznej odbywają się przed rozpoczęciem roku szkolnego, w  każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i  promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb.

Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu nadzoru pedagogicznego, z  inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego a także co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

 1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

1)      zatwierdzanie planów pracy szkoły przedkładanych przez dyrektora,

2)      zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

3)      podejmowanie uchwał w sprawie innowacji pedagogicznych przedkładanych z  pozytywną opinią organu prowadzącego,

4)      ustalanie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli,

5)      podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów w przypadkach określonych w Statucie,

6)      uchwalanie zmian w statucie, z zastrzeżeniem § 25 ust. 5 Statutu,

7)      uchwalanie programu wychowawczego, z zastrzeżeniem § 17 ust. 5 Statutu,

8)      ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły,

9)      podejmowanie uchwał w innych sprawach – wymaganych przez prawo.

 1. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1)      organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych, z  zastrzeżeniem obowiązujących przepisów,

2)      propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia oraz zajęć dodatkowo płatnych,

3)      zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących we wszystkich oddziałach danego poziomu przez co najmniej trzy lata oraz materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w danym roku szkolnym,

4)      wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych ( art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty), do których zalicza się zajęcia z języka nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, oraz zajęcia dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania,

5)      okresowe i roczne oceny dotyczące stanu nauczania, wychowania i opieki oraz organizacyjne i materialne warunki pracy szkoły.

 1. Rada pedagogiczna działa według ustalonego przez siebie regulaminu.
 2. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. Zebrania rady są protokołowane.

Samorząd uczniowski

§ 28

 1. W szkole działa samorząd uczniowski, który wybierają wszyscy uczniowie.
 2. Zasady wybierania i działania samorządu określa regulamin, który ustala ogół uczniów w  głosowaniu i który jest zatwierdzany przez dyrektora. Regulamin nie może być sprzeczny ze Statutem szkoły.
 3. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami uczniów.
 4. Samorząd jest inicjatorem i organizatorem wspólnych działań uczniów.
 5. Plan działań samorządu musi być wcześniej przedstawiony dyrektorowi szkoły w celu uzyskania akceptacji.
 6. Samorząd uczniowski może przedstawiać dyrektorowi szkoły i radzie pedagogicznej propozycje i opinie we wszystkich sprawach szkoły.
 7. Samorząd uczniowski działa pod opieką nauczyciela wyznaczonego przez dyrektora na prośbę samorządu.

§ 29

 1. Samorząd uczniowski troszczy się w szczególności o to, aby:

1)      uczniowie znali program nauczania i wychowania oraz stawiane im wymagania,

2)      uczniowie mieli zapewnioną jawną i sprawiedliwą ocenę postępów w nauce i  zachowaniu,

3)      organizacja życia szkolnego zapewniała uczniom zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania zainteresowań i uzdolnień,

4)      uczniowie mieli czas na zabawę, możliwość organizowania działalności kulturalnej, artystycznej, oświatowej, formacyjnej oraz innej.

 1. Działanie w samorządzie ma znaczenie wychowawcze, w szczególności uczy bycia „dla drugich”.

Rada Rodziców

§ 30

 1. W szkole działa rada rodziców, która stanowi reprezentację rodziców uczniów. Rada rodziców jest organem opiniodawczym i wspierającym.
 2. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności przez nią opracowany, który nie może być sprzeczny ze Statutem szkoły. W skład rady rodziców wchodzą: po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.
 3. Rada rodziców wspiera współpracę rodziców ze szkołą oraz działalność statutową szkoły.

Rada rodziców w szczególności:

1)      współdziała z dyrektorem szkoły,

2)      może gromadzić środki finansowe w celu wspierania działalności statutowej szkoły, także w celu organizowania pomocy uczniom jej potrzebującym.

 1. Do rady rodziców nie mają zastosowania przepisy art. 53 i art. 54 ustawy o systemie oświaty (zob. art. 57 ustawy).

Załatwianie spraw spornych, konfliktów; skarg oraz wniosków

§ 31

 1. Sprawy sporne dotyczące organów szkoły rozstrzyga się w trakcie rozmowy zainteresowanej strony z dyrektorem szkoły.
 2. Rozstrzyganie konfliktów i sporów w szkole odbywa się następująco:

1)      sytuacje konfliktowe pomiędzy organami reprezentującymi nauczycieli, rodziców i  uczniów rozstrzyga dyrektor szkoły z możliwością odwołania się stron do organu prowadzącego szkołę lub organu nadzoru pedagogicznego,

2)      sytuacje konfliktowe między uczniami w klasie, uczniami różnych klas oraz między uczniem a nauczycielem rozstrzygają wychowawcy klas oraz pedagog szkolny, z  możliwością odwołania się stron do dyrektora szkoły,

3)      sytuacje konfliktowe między nauczycielami lub innymi pracownikami szkoły, a także między nauczycielem (wychowawcą) a rodzicami uczniów rozstrzyga dyrektor szkoły, z możliwością odwołania się stron do organu prowadzącego szkołę lub organu nadzoru pedagogicznego,

4)      sytuacje konfliktowe między uczniami lub ich rodzicami a szkołą oraz konflikty między nauczycielami i innymi pracownikami szkoły a dyrektorem szkoły rozwiązuje organ prowadzący szkołę lub organ nadzoru pedagogicznego,

5)      sprawy, których załatwienie wymaga współdziałania dyrektora, rady pedagogicznej, samorządu szkolnego, rady rodziców, powinny być rozpatrywane przy udziale wszystkich zainteresowanych stron.

 1. Skargi, wnioski i opinie mogą być składane do dyrektora szkoły w formie ustnej oraz pisemnej.
 2. Dyrektor w terminie nie dłuższym niż 7 dni od otrzymania informacji lub złożenia pisma wyznacza termin rozmowy. W rozmowie, w zależności od rodzaju sprawy, może uczestniczyć przedstawiciel organu prowadzącego, organu nadzoru pedagogicznego, wychowawca, pedagog szkolny lub katecheta.

Stowarzyszenia i organizacje

§ 32

 1. W szkole mogą działać stowarzyszenia i organizacje, których cele statutowe są zgodne z  charakterem szkoły.
 2. Zgodę na podjęcie działalności stowarzyszenia lub organizacji na terenie szkoły wyraża i  określa warunki tej działalności – dyrektor.

Podmiot prowadzący szkołę

§ 33

 1. Za całokształt statutowej działalności szkoły odpowiada Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Św. Jakuba Apostoła, jako podmiot prowadzący.
 2. Podmiot prowadzący, w szczególności:

1)      zapewnia warunki do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i  opiekuńczych,

2)      nadaje szkole statut uchwalony przez radę pedagogiczną,

3)      opiniuje zmiany wprowadzane w Statucie szkoły przed ich uchwaleniem, zgodnie z § 25 ust. 5 statutu,

4)      zatwierdza obowiązujące pieczęcie oraz inne znaki tożsamości szkoły (np. sztandar),

5)      powołuje, zatrudnia i zwalnia dyrektora szkoły,

6)      sprawuje nadzór nad całokształtem działalności szkoły, w szczególności w zakresie spraw finansowych, pracowniczych i administracyjnych,

7)      ustala zasady gospodarki finansowej szkoły,

8)      zatwierdza zasady wynagradzania nauczycieli i innych pracowników szkoły,

9)      nadzoruje prawidłowość dysponowania przyznanymi szkole środkami publicznymi oraz gospodarowania mieniem,

10)  ustala wysokość wynagrodzenia dla dyrektora szkoły,

11)  zatwierdza arkusz organizacyjny szkoły,

12)  wyraża zgodę na projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych ze względu na zgodności ze Statutem oraz skutki budżetowe szkoły,

13)  może występować z wnioskami do dyrektora szkoły i organu sprawującego nadzór pedagogiczny w sprawach dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych.

Rozdział IV.  Organizacja pracy szkoły

§ 34

 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział klasowy.
 2. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia edukacyjne prowadzone w systemie klasowo – lekcyjnym i w grupach zgodnie z organizacją obowiązującą w roku szkolnym.
 3. Jednostka dydaktyczna trwa 45 minut.
 4. Zajęcia edukacyjne mogą też  być organizowane według innych zasad, w szczególności mogą odbywać się poza szkołą.
 5. Organizację obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla poszczególnych klas określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora, zgodnie z przepisami w sprawie ramowych planów nauczania.
 6. W szkole mogą być organizowane dodatkowe zajęcia edukacyjne oraz zajęcia pozalekcyjne w wymiarze ustalonym przez dyrektora, stosownie do posiadanych środków finansowych, z  zastrzeżeniem odrębnych przepisów.

§ 35

 1. Zajęcia edukacyjne z języków obcych oraz z przedmiotów ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym, także z innych przedmiotów, mogą być organizowane w zespołach oddziałowych i międzyoddziałowych.
 2. Organizacja zajęć w sposób określony w ust. 1, uwzględniając poziom umiejętności uczniów, ich zainteresowania oraz możliwości organizacyjne, kadrowe i finansowe szkoły – wymaga działania dyrektora w porozumieniu z organem prowadzącym.
 3. Tworzenie zespołów oraz liczba uczniów w zespołach, o których mowa w ust. 1, wymaga akceptacji organu prowadzącego, jeżeli taka organizacja przewyższa możliwości budżetowe szkoły.

§ 36

 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w każdym roku szkolnym – określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora i zatwierdzony przez organ prowadzący szkołę – w terminie określonym w odrębnych przepisach.
 2. W arkuszu organizacji szkoły określa się w szczególności:

1)      liczbę oddziałów,

2)      liczbę uczniów w oddziałach,

3)      liczbę pracowników, w tym zajmujących stanowiska kierownicze,

4)      tygodniowy wymiar godzin zajęć:

a)      edukacyjnych – w poszczególnych klasach,

b)      terapeutycznych,

c)      z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej finansowanych ze środków publicznych.

 1. Szkoła stosuje terminy rozpoczęcia zajęć edukacyjnych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich – określone przepisami w sprawie organizacji roku szkolnego.
 2. Dyrektor, zachowując obowiązujące przepisy, może zmienić rozkład zajęć lub ogłosić dzień wolny w następujące w szczególności dni:

1)      rozpoczęcie roku szkolnego,

2)      Dzień Edukacji Narodowej,

3)      rekolekcje szkolne,

4)      święto patronalne szkoły,

5)      2 listopada.

§ 37

Dla realizacji zadań statutowych szkoła zapewnia uczniom możliwość korzystania z:

1)      pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem,

2)      biblioteki,

3)      sali gimnastycznej,

4)      świetlicy szkolnej,

5)      pomieszczeń administracyjno-gospodarczych.

Biblioteka szkolna

§ 38

 1. Biblioteka szkolna służy realizacji potrzeb czytelniczych i zainteresowań uczniów, realizacji zadań edukacyjnych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli oraz wypełnianiu innych zadań statutowych.
 2. Bibliotekę szkolną prowadzi nauczyciel, któremu powierzone zostało to zadanie. Nauczyciel bibliotekarz w szczególności:

1)      opracowuje organizację biblioteki szkolnej,

2)      gromadzi i opracowuje zbiory,

3)      prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze z zakresu edukacji czytelniczej,

4)      pełni dyżur podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu w celu umożliwienia dostępu do zbiorów biblioteki uczniom i nauczycielom.

Rozdział V.    Nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły

§ 39

 1. Nauczyciel szkoły w szczególności:

1)      realizuje podstawowe jej zadania: wychowawcze, dydaktyczne i opiekuńcze, zgodnie z charakterem szkoły opisanym w Statucie,

2)      wspiera każdego ucznia w jego rozwoju  oraz  dąży do pełni własnego rozwoju.

2.   Podstawową zasadą pracy nauczyciela jest kierowanie się dobrem uczniów oraz dawanie im dobrego przykładu życia w szkole i poza szkołą.

3.   Nauczyciele w swoich postawach i działaniach wobec uczniów, starają się dążyć do prawdziwego spotkania osób – nauczyciela i ucznia – w odkrywaniu prawdy.

§ 40

Wypełniając zadania statutowe szkoły nauczyciel ponosi w szczególności odpowiedzialność za:

1)      włączenie się w proces edukacyjny szkoły zgodnie z jej charakterem,

2)      prawidłowe prowadzenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych i stosowanie właściwych metod pracy,

3)      tworzenie dobrej i przyjaznej atmosfery pracy,

4)      jakość i wyniki pracy dydaktycznej i wychowawczej,

5)      uwzględnianie w procesie edukacyjnym indywidualnych możliwości uczniów,

6)      życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć prowadzonych w szkole i  poza nią,

7)      dobrą i życzliwą współpracę z rodzicami,

8)      sprawiedliwe ocenianie pracy i zachowania uczniów,

9)      mienie szkoły,

10)  osobiste doskonalenie zawodowe i formację.

§ 41

 1. Obowiązkiem nauczycieli jest stała formacja umysłu i ducha, poszerzanie wiedzy zawodowej i doskonalenie swoich umiejętności wychowawczych i dydaktycznych.
 2. Realizując obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nauczyciel uzgadnia własny rozwój zawodowy z charakterem i zadaniami szkoły.
 3. Praca nauczyciela jest traktowana jako proces twórczy.

Nauczyciel:

1)      przedkłada dyrektorowi program nauczania do dopuszczenia w szkole oraz proponuje podręcznik do nauczanego przedmiotu,

2)      może tworzyć program autorski,

3)      zgłasza projekty innowacji pedagogicznych i przedstawia je do akceptacji dyrektora, z  zachowaniem odrębnych przepisów, w tym statutowych.

§ 42

 1. W szkole mogą być tworzone zespoły nauczycieli:

1)      klasowe (nauczycieli uczących w danej klasie),

2)      wychowawcze,

3)      przedmiotowe,

4)      problemowe.

 1. Zadaniem zespołu klasowego jest współpraca:

1)      w zakresie proponowania wyboru programów nauczania dla danej klasy,

2)      w zakresie wyboru podręczników,

3)      w zakresie programu rozszerzonego poszczególnych przedmiotów.

 1. Zadaniem zespołu wychowawczego jest przygotowanie zgodnego z charakterem szkoły:

1) projektu programu wychowawczego,

2) projektu programu profilaktyki.

 1. Zadaniem zespołu przedmiotowego jest współpraca:

1)      w zakresie programów nauczania,

2)      w zakresie wyboru podręczników,

3)      opracowanie kryteriów ocen dla danej grupy przedmiotów.

§ 43

W szkole mogą być zatrudnieni: pedagog, psycholog oraz inni specjaliści w zależności od potrzeb uczniów i możliwości finansowych szkoły. Osoby te prowadzą w szkole pomoc psychologiczno - pedagogiczną dla uczniów we współpracy ze wszystkimi nauczycielami.

§ 44

 1. Dyrektor szkoły powierza opiekę nad uczniami w poszczególnych oddziałach wychowawcom klas.
 2. Zadaniem wychowawcy klasy jest:

1)      tworzenie wspólnoty i atmosfery zaufania wśród wychowanków,

2)      otaczanie indywidualną opieką i wspieranie w trudnościach każdego wychowanka,

3)      ukazywanie odpowiedzialnej postawy życiowej, wynikające z faktu bycia członkiem wspólnoty szkolnej, rodziny, narodu, Kościoła,

4)      współdziałanie z nauczycielami uczącymi w oddziale, uzgadnianie z nimi i  koordynowanie działań dydaktyczno – wychowawczych,

5)      utrzymywanie kontaktu z rodzicami wychowanków, systematyczne informowanie ich o postępach ich dzieci, włączanie rodziców w życie szkoły i dążenie do uzgodnienia wspólnej wizji wychowania,

6)      współdziałanie w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej wychowankom.

 1. Wychowawca ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach przeznaczonych do dyspozycji wychowawcy - spójne z programem wychowawczym szkoły.
 2. W trudnych sytuacjach opiekuńczo – wychowawczych  wychowawca może korzystać z  pomocy specjalistów, zachowując odrębne przepisy prawa i Statutu szkoły.

§ 45

 1. Praca nauczyciela podlega ocenie, zgodnie z odrębnymi przepisami prawa i Statutu.
 2. Kryterium oceny pracy nauczyciela jest w szczególności stopień realizacji zadań zapisanych w prawie oświatowym, określonych w statucie, w tym praca bezpośrednio z  uczniami oraz praca na rzecz szkoły w wymiarze określonym przez dyrektora na podstawie odrębnych przepisów.

§ 46

 1. Pracownicy administracyjni i pracownicy obsługi razem z nauczycielami i uczniami tworzą wspólnotę szkoły.
 2. Wszyscy pracownicy, w szczególności nauczyciele przykładem życia i pracą mają obowiązek ukazywać uczniom wartości, które są podstawą działania szkoły.

§ 47

 1. Nauczycieli oraz innych pracowników szkoły dobiera i zatrudnia dyrektor – zgodnie z  Regulaminem pracy i wynagradzania obowiązującym w szkole.
 2. Cele i zadania statutowe szkoły – katolickiej instytucji edukacyjnej – pozostają w  bezpośrednim związku z religią katolicką. Wiara i etos religii katolickiej stanowią podstawę wychowania i nauczania w szkole.

Dyrektor szkoły w zatrudnianiu nauczycieli, wychowawców, także innych pracowników, zobowiązany jest dobierać osoby, które będą mogły utożsamiać się z misją wychowawczą szkoły przez pracę i przykład życia w szkole i poza nią oraz realizować zadania edukacyjne zgodnie z etosem szkoły zapisanym w jej Statucie.

 1. Kryterium zapisane w ust. 2 obowiązuje w szkole także przy ocenianiu pracy nauczyciela.
 2. Do pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkole mają zastosowanie przepisy ustawy Karta Nauczyciela w zakresie ustalonym w tej ustawie.

Rozdział VI.  Uczniowie

Zasady przyjmowania uczniów

§ 48

 1. Szkoła jest dostępna dla wszystkich, którzy pragną w niej realizować swą edukację; nie jest szkołą elitarną ze względu na przynależność do Kościoła katolickiego lub ze względu na status materialny kandydata.
 2. Szkoła posiada wymiar charytatywno-opiekuńczy wobec uczniów potrzebujących wsparcia materialnego, umożliwienia dostępu do nauki lub wyrównywania szans edukacyjnych, a także dla uczniów z rodzin wielodzietnych.
 3. Kandydaci do szkoły oraz ich rodzice zapoznają się z charakterem szkoły, Statutem i  programem wychowawczym przed złożeniem wniosku o przyjęcie do szkoły w ramach postepowania rekrutacyjnego.

§ 49

Przyjmowanie uczniów do szkoły odbywa się w trybie postępowania rekrutacyjnego prowadzonego na podstawie przepisów rozdziału 2a ustawy o systemie oświaty i Statutu szkoły.

Prawa i obowiązki uczniów

§ 50

 1. Uczniowie mają prawo do:

1)      podmiotowego i życzliwego ich traktowania, zgodnie z charakterem wychowawczym szkoły,

2)      dobrze zorganizowanego procesu wychowania, nauczania i opieki,

3)      wprowadzenia ich na drogę mądrości życia przez uczenie syntezy wiedzy i wiary – przykładem życia i towarzyszenia im w ramach procesu edukacyjnego,

4)      znajomości programów nauczania i wychowania szkoły,

5)      sprawiedliwej i jawnej oceny ich pracy,

6)      zrzeszania się w organizacjach działających w szkole,

7)      rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,

8)      otrzymania pomocy w przypadku trudności,

9)      wpływania na życie swej szkoły przez działalność w samorządzie uczniowskim,

10)  wyrażania swoich myśli i poglądów w sposób kulturalny i z szacunkiem wobec innych,

11)  korzystania z innych praw, w szczególności zapisanych w Konwencji o prawach dziecka, z uwzględnieniem odpowiednich przepisów prawa polskiego i Statutu szkoły – katolickiej instytucji edukacyjnej.

 1. Uczniowie mają obowiązek:

1)      przestrzegania Statutu i regulaminów szkoły,

2)      włączania się w życie szkoły, w tym w jej życie religijne,

3)      systematycznie i aktywnie uczestniczyć w procesie edukacyjnym szkoły, w lekcjach i  innych zajęciach,

4)      odnoszenia się z szacunkiem do nauczycieli, wychowawców oraz innych pracowników szkoły,

5)      wypływającego z wyznawanych wartości kulturalnego i życzliwego stosunku do koleżanek i kolegów oraz innych osób,

6)      odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i rozwój,

7)      godnego reprezentowania swej szkoły,

8)      dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,

9)      noszenia na terenie szkoły stroju określonego przez szkołę,

10)  udziału w zajęciach edukacyjnych, przygotowywania się do nich oraz właściwego zachowania się w ich trakcie,

11)  usprawiedliwiania przez rodziców lub prawnych opiekunów w terminie do tygodnia od powrotu do szkoły w formie pisemnej, telefonicznej lub ustnej – nieobecności na zajęciach edukacyjnych,

12)  w czasie lekcji uczniowie nie używają telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych.

§ 51

Ustalony w szkole jednolity strój, codzienny oraz galowy, ma wymiar wychowawczy.

W szczególności strój:

Ÿ  pomaga w zachowaniu dyscypliny, porządku i skromności,

Ÿ  jednoczy wspólnotę uczniów,

Ÿ  uczy solidarności, niezależnie od warunków materialnych,

Ÿ  strój galowy pomaga w okazywaniu szacunku i kultury wobec osób, wspólnot, tradycji.

Zasady oceniania

§ 52

 1. Podstawową zasadą oceniania ucznia jest, aby ocenianie służyło wychowaniu i pełnemu rozwojowi jego osoby.
 2. Ocenianiu podlegają:

1)      osiągnięcia edukacyjne ucznia,

2)      zachowanie ucznia.

 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań określonych w podstawie programowej oraz wynikających z realizowanych programów nauczania.
 2. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych określonych w programie wychowawczym oraz obowiązków określonych w Statucie.
 3. Ocenianie bieżące i ocenianie śródroczne dokonywane jest w skali ocen: 1 – 6.
 4. Ocenianie śródroczne przeprowadza się raz w ciągu roku.
 5. Szczegółowe warunki i sposób oceniania określa „Wewnątrzszkolne Ocenianie”, stanowiące rozdział VII Statutu.

Nagrody i kary

§ 53

System nagród i kar stosowanych w szkole zawsze ma znaczenie wychowawcze i wspierające rozwój osoby; także ma wymiar wspierający innych uczniów.

 1. Uczeń może być nagrodzony za:

1)      wybitne osiągnięcia w nauce lub sporcie,

2)      wyróżniającą postawę moralną i społeczną będącymi wzorem dla innych,

3)      rzetelną naukę i pracę społeczną,

4)      dzielność i odwagę,

5)      100% frekwencję.

 1. Rodzaje nagród:

1)      pochwała wychowawcy wobec klasy,

2)      pochwała dyrektora wobec szkoły,

3)      list pochwalny dyrektora szkoły do rodziców (prawnych opiekunów),

4)      nagrody książkowe z okazji zakończenia pracy w samorządzie uczniowskim i  zakończenia roku szkolnego,

5)      nagrody rzeczowe.

 1. Nagrodę, o której mowa w ust. 2 pkt. 1 przyznaje wychowawca klasowy; w przypadku pozostałych dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną, radą rodziców.
 2. Szczególnie wyróżniający się uczniowie mogą otrzymać nagrody dyrektora szkoły za osiągnięcia w nauce mające charakter samodzielnej pracy wykraczającej poza obowiązujący program nauczania.
 3. Karze podlega naganne postępowanie ucznia w szkole oraz poza nią w przypadku, gdy szkoła została poinformowana o niewłaściwym zachowaniu ucznia.
 4. Kary uczniowie otrzymują za:

1)      naruszanie dobra wspólnego i godności ludzkiej,

2)      notoryczne, systematyczne zaniedbywanie się w nauce,

3)      naruszanie nietykalności cielesnej,

4)      brutalność, wulgarność, chuligaństwo w stosunku do nauczycieli, kolegów, pracowników administracji i obsługi oraz osób poza szkołą,

5)      rozpowszechnianie patologii społecznej (papierosy, alkohol, narkotyki, pornografia, wagary),

6)      udowodnioną kradzież.

 1. Wymierzenie kary winno być poprzedzone wyjaśnieniem powstałej sytuacji, ustaleniem winnych i poszkodowanych oraz każdorazowo przeprowadzeniem rozmowy pouczająco-dyscyplinującej.
 2. Nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność osobistą uczniów.
 3. System kar obejmuje:

1)      upomnienie wychowawcy lub nauczyciela,

2)      upomnienie dyrektora szkoły w obecności rodziców,

3)      obniżenie oceny z zachowania,

4)      nagana dyrektora,

5)      skreślenie z listy uczniów w trybie decyzji administracyjnej.

10.  O wszystkich rodzajach wymierzonych kar wymierzający je zobowiązany jest poinformować rodziców ucznia w formie pisemnej.

11.  Rodzice ucznia lub pełnoletni uczeń mają prawo odwołać się od kary w ciągu 7 dni do dyrektora, który po zbadaniu zasadności odwołania, w porozumieniu z radą pedagogiczną oraz pedagogiem, może uchylić wymierzoną karę.

12.  Rodzice ucznia (prawni opiekunowie) mają prawo do wniesienia odwołania od kary wymierzonej przez dyrektora do Kuratora Oświaty w terminie 7 dni od wymierzenia kary.

13.  Wykonanie kary, za wyjątkiem kary wymienionej w ust. 9 pkt. 4, może być zawieszone na okres jednego miesiąca, jeżeli uczeń uzyska poręczenie co najmniej dwóch z niżej wymienionych organów szkoły:

1)         pedagoga,

2)         samorządu uczniowskiego,

3)         wychowawcy klasowego.

15. Uczniowie szkoły są zobowiązani do poszanowania majątku szkolnego oraz majątku osobistego innych uczniów i pracowników szkoły. Za szkody celowe lub wynikające z  nieprzestrzegania prawa szkolnego odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice uczniów.

Bezpieczeństwo uczniów

§ 54

Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo i ochronę przed przemocą, uzależnieniami i  demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej podczas pobytu ucznia na terenie szkoły w trakcie zajęć lekcyjnych, przerw międzylekcyjnych, zajęć/uroczystości pozalekcyjnych i pozaszkolnych organizowanych przez szkołę. Polegają one na:

1)      zapewnieniu uczniom warunków do nauki zgodnie z przepisami BHP;

2)      zapewnieniu uczniom opieki nauczycieli podczas całego pobytu w szkole,

3)      zapewnieniu uczniom opieki podczas trwania imprez szkolnych i wycieczek,

4)      udzielaniu uczniom w razie potrzeby pomocy medycznej, z zastrzeżeniem odrębnych przepisów,

5)      okresowym przeprowadzaniu próbnych alarmów ewakuacyjnych,

6)      uświadomieniu uczniom zagrożeń i podawaniu sposobów przeciwdziałania im,

7)      realizowaniu, zgodnie z przyjętymi w planie wychowawczym szkoły, zajęć przeciwdziałających przemocy fizycznej i psychicznej:

a)      propagowaniu takich postaw i zachowań, w których nie ma miejsca dla przemocy, brutalności i agresji, również słownej,

b)      promowaniu zdrowego stylu życia bez papierosów, alkoholu, narkotyków,

c)      uczeniu selektywnego i refleksyjnego oglądania telewizji,

d)     uczeniu konstruktywnego prowadzenia rozmów,

8)      ograniczeniu wstępu na teren budynku szkoły i dziedzińca szkolnego osobom postronnym,

9)      wyznaczeniu i oznakowaniu w budynku szkolnym dróg ewakuacyjnych,

10)              zapewnieniu uczniom opieki pielęgniarki szkolnej,

11)                 bieżącej analizie przyczyn wypadków uczniowskich i podejmowaniu działań profilaktycznych.

Rozdział VII  Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego

§ 55

1.Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa bez bliższego określenia o:

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę o systemie oświaty;

2) rozporządzeniu – należy przez to rozumieć przepisy wydane na podstawie art. 44 zb ustawy.

2.Ocenianiu podlegają:

1)osiągnięcia edukacyjne ucznia;

2)zachowanie ucznia.

3.Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości   i umiejętności w stosunku do:

1)  wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań

edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania;

2)wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – w

przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.

4.Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie szkoły.

§ 56

 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się
  w ramach oceniania wewnątrzszkolnego, które ma na celu:

1)      informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych
i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;

2)      udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji  o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;

3)      udzielenie wskazówek do samodzielnego planowania  własnego rozwoju;

4)      motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

5)      dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach                                 w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;

6)      umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1)      formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do     otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

2)       ustalanie kryteriów oceniania zachowania;

3)      ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

4)      przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa                                               w odrębnych przepisach;

5)      ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

6)      ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

7)      ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji                                           o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;

 1. Nauczyciele, nie później niż do 30 września każdego roku szkolnego, informują uczniów oraz ich rodziców o:

1)      wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;

2)      sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

3)      warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.

 1. Wymagania edukacyjne, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1, nauczyciele opracowują pisemnie i przechowują w swojej dokumentacji. Kopię wymagań edukacyjnych nauczyciele przekazują Dyrektorowi.
 2. Wychowawca oddziału, nie później niż do 15 września każdego roku szkolnego, informuje uczniów oraz ich rodziców o:

1)      warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;

2)      warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 1. Informacje, o których mowa w ust. 3, nauczyciele przekazują uczniom                                       i rodzicom w formie wydruków wklejonych do zeszytów przedmiotowych. Fakt przyjęcia informacji do wiadomości rodzice potwierdzają podpisem.
 2. Informacje, o których mowa w ust. 3, wychowawcy klas przekazują ustnie uczniom podczas zajęć z wychowawcą, a rodzicom - podczas zebrania.

§ 57

Do oceniania z religii mają zastosowanie:

1)   definicja oceniania,

2)   cele oceniania wewnątrzszkolnego,

3)   skala ocen klasyfikacyjnych rocznych i końcowych,

4)   możliwość egzaminu klasyfikacyjnego,

5)  możliwość zgłaszania przez ucznia lub rodziców zastrzeżeń dotyczących trybu ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej,

6) obowiązek poinformowania ucznia i jego rodziców o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej z religii w terminie i w sposób określony w Statucie.

§ 58

 1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem                                              na zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych
  i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
 2. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne,
  o których mowa w § 56 ust. 3 pkt 1, do indywidualnych potrzeb rozwojowych  i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:

1)   posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych
w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym;

2)   posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie tego orzeczenia;

3)   posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej - na podstawie tej opinii;

4)   nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt. 1-3, który objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o którym mowa w odrębnych przepisach.

§ 59

 1. Dyrektor zwalnia ucznia z informatyki na podstawie opinii
  o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
 2. Dyrektor zwalnia ucznia z wykonywania ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony  w tej opinii.
 3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z wykonywania ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego albo informatyki uniemożliwia  ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej,
  w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
 4. Dyrektor, na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego.
 5. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 4, posiadającego orzeczenie  o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie  z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
 6. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego
  w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

§ 60

 1. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia, przekazywanie uczniowi informacji odnoszących się do uzyskiwanych przez niego efektów oraz wskazywanie kierunku dalszej pracy.
 2. Sprawdzanie osiągnięć edukacyjnych ucznia, będące podstawą ustalania ocen bieżących w skali, o której mowa w § 61 ust. 6, odbywa się w następujących formach:

1)      wypowiedzi ustne obejmujące materiał nauczania jednej, dwóch lub trzech ostatnich lekcji;

2)      wypowiedzi ustne obejmujące materiał nauczania jednego lub więcej działów programowych, zapowiadane i przeprowadzane według zasad ustalonych dla sprawdzianów pisemnych;

3)      kartkówki - sprawdziany pisemne trwające nie dłużej niż 15 minut i obejmujące materiał nauczania z jednej, dwóch lub trzech ostatnich lekcji;

4)      pisemne prace klasowe - sprawdziany pisemne, sprawdziany diagnostyczne, sprawdziany próbne i inne, obejmujące materiał nauczania jednego lub więcej działów programowych, trwające do dwóch godzin lekcyjnych;

5)      dyktanda;

6)      ćwiczenia i zadania praktyczne;

7)      ćwiczenia i zadania wykonane na lekcji;

8)      ćwiczenia i zadania wykonane w domu;

9)      prace długoterminowe i prace projektowe;

10)  inne sposoby prezentacji wiadomości i umiejętności ucznia, wynikające ze specyfiki danych zajęć edukacyjnych.

 1. Pisemną pracę klasową, o której mowa w ust. 2 pkt 4, nauczyciel wpisuje do dziennika oraz informuje uczniów o jej zakresie, formie i terminie z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Każda pisemna praca klasowa winna być poprzedzona omówieniem kryteriów oceny.
 2. Kartkówki, o których mowa w ust. 2 pkt 3, nie wymagają zapowiadania.
 3. W ciągu tygodnia mogą być przeprowadzone najwyżej trzy pisemne prace klasowe  i nie więcej niż jedna w danym dniu.
 4. Z jednej formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczeń otrzymuje jedną ocenę bieżącą.
 5. W przypadku zajęć edukacyjnych realizowanych jeden raz w tygodniu, liczba ocen bieżących ustalonych każdemu uczniowi w danym okresie winna wynosić nie mniej niż trzy.
 6. W przypadku zajęć edukacyjnych realizowanych więcej niż jeden raz
  w tygodniu, liczba ocen bieżących ustalonych każdemu uczniowi
  w danym okresie winna wynosić nie mniej niż cztery.
 7. Oceny z pisemnych form sprawdzania osiągnięć nauczyciel ustala, wpisuje do dziennika lekcyjnego i podaje uczniom do wiadomości:

2)      w ciągu 14 dni od daty pisemnej pracy klasowej lub dyktanda albo przedstawienia do oceny pracy długoterminowej lub projektowej;

3)      w ciągu 7 dni od daty kartkówki.

 1. Sprawdzone i ocenione pisemne prace uczniów są przechowywane przez nauczyciela do końca roku szkolnego.
 2. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego

rodzicom na wniosek poprzez umożliwienie wglądu do pracy na terenie szkoły.

§ 61

 1. Uczeń, który uzyskał bieżącą ocenę niedostateczną, zobowiązany jest nadrobić braki i uzupełnić zaległości.

 1. Nauczyciel może dodatkowo sprawdzić osiągnięcia edukacyjne ucznia, o którym

mowa w ust. 1, w ustalonym przez siebie terminie i formie.

 1. Zasada, o której mowa w ust. 2, stosuje się również do ucznia, który w wyznaczonym

terminie nie wykonał lub nie przedstawił do oceny pracy domowej lub innej

wymaganej przez nauczyciela.

 1. Uczeń, który nie uczestniczył w określonej formie sprawdzania osiągnięć z powodu

nieusprawiedliwionej nieobecności, może zostać zobowiązany przez nauczyciela do

zaprezentowania wiadomości i umiejętności w terminie i formie ustalonych przez

nauczyciela.

 1. Uczeń, który nie uczestniczył w określonej formie sprawdzania osiągnięć z powodu

usprawiedliwionej nieobecności, może zostać zobowiązany przez nauczyciela do

zaprezentowania wiadomości i umiejętności w terminie i formie uzgodnionych z

uczniem.

 1. Uczeń może ubiegać się o ustalenie dodatkowej oceny bieżącej

z określonego zakresu materiału, w terminie i formie uzgodnionych

z nauczycielem. Decyzję co do dodatkowego sprawdzenia wiadomości i umiejętności

ucznia podejmuje nauczyciel.

 1. Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do zajęć, polegające

w szczególności na nieprzygotowaniu do odpowiedzi ustnej lub do kartkówki, a także

braku zeszytu przedmiotowego, ćwiczeń, przyborów, materiałów, stroju sportowego

itp.:

1)      jeden raz w ciągu okresu - w przypadku zajęć edukacyjnych realizowanych  w

wymiarze 1 godziny tygodniowo;

2)      dwa razy w ciągu okresu - w przypadku zajęć edukacyjnych realizowanych  w

wymiarze większym niż 1 godzina tygodniowo.

 1. Zgłoszenie nauczycielowi nieprzygotowania, o którym mowa w ust. 7, nie zwalnia

zapowiedzianych pisemnych prac klasowych i dyktand.

 1. Uczeń ma prawo do zwolnienia z wypowiedzi ustnej i kartkówki w dniu, w którym

jego numer z dziennika lekcyjnego został wylosowany w loterii „Szczęśliwy

numerek”.

§ 62

1. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:

1)      bieżące;

2)      klasyfikacyjne:

a)    śródroczne i roczne,

b)   końcowe.

2. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.

3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel ustnie uzasadnia ustaloną ocenę. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor może zobowiązać nauczyciela do uzasadnienia ustalonej oceny w formie pisemnej.

4. Uzasadniając ocenę z zajęć edukacyjnych nauczyciel odwołuje się do     rozpoznanego poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości  i umiejętności oraz do wymagań edukacyjnych.

5.Uzasadniając ocenę zachowania nauczyciel odwołuje się do rozpoznanego stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego, norm etycznych i obowiązków określonych w statucie oraz do kryteriów oceniania zachowania.

6. Oceny bieżące i śródroczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według skali:

1)   stopień celujący – 6;

2)   stopień bardzo dobry – 5;

3)   stopień dobry – 4;

4)   stopień dostateczny – 3;

5)   stopień dopuszczający – 2;

6)   stopień niedostateczny – 1.

 1. Roczne oceny klasyfikacyjne i oceny końcowe z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według skali:

1)      stopień celujący – 6;

2)      stopień bardzo dobry – 5;

3)      stopień dobry – 4;

4)      stopień dostateczny – 3;

5)      stopień dopuszczający – 2;

6)      stopień niedostateczny – 1.

 1. Za pozytywne oceny klasyfikacyjne uznaje się oceny wymienione w ust. 6 pkt 1–5.
 2. Za negatywną ocenę klasyfikacyjną uznaje się ocenę wymienioną w ust. 6 pkt 6.

§ 63

1.   Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe obszary:

1)   wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

2)   postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

3)   dbałość o honor i tradycje szkoły;

4)   dbałość o piękno mowy ojczystej;

5)   dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

6)   godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

7)   okazywanie szacunku innym osobom.

2.   Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:

1)   wzorowe (wz);

2)   bardzo dobre (bdb);

3)   dobre (db);

4)   poprawne (pop);

5)   nieodpowiednie (ndp);

6)   naganne (ng).

 1. Śródroczne i roczne klasyfikacyjne oceny zachowania ustala się
  z uwzględnieniem następujących kryteriów:

1)      zachowanie poprawne:

a)   uczeń odróżnia dobro od zła - prawidłowo ocenia zachowania własne  i zachowania innych osób w kategoriach moralnych;

b)   nie stwierdzono, by postępowanie ucznia przyniosło jakąkolwiek szkodę jemu samemu, innej osobie lub otoczeniu, w szczególności szkole;

c)   w przypadku postępowania godzącego w dobro własne, dobro innej osoby lub dobro otoczenia, uczeń żałował, naprawił lub zrekompensował szkodę i zmienił swoje zachowanie zgodnie z oczekiwaniami rodziców i nauczycieli.

d)  opuścił do 20 godzin lekcyjnych bez usprawiedliwienia.

2)      zachowanie dobre:

a)      uczeń spełnia kryteria oceny poprawnej,

b)      swoją postawą lub działaniem wyróżnił się lub przysporzył dobra  w jednym z obszarów: wobec siebie, wobec innej osoby (osób), wobec otoczenia, szczególnie szkoły;

c)      solidnie uczęszcza na zajęcia lekcyjne (dopuszcza się do 10 godzin nieusprawiedliwionych i 5 spóźnień w semestrze), a za spóźnienie uważa się wejście ucznia na lekcję po jej rozpoczęciu przez nauczyciela,

3)      zachowanie bardzo dobre:

a)  uczeń spełnia kryteria oceny poprawnej,

b)  swoją postawą lub działaniem wyróżnił się lub przysporzył dobra  w dwóch obszarach spośród następujących: wobec siebie, wobec innej osoby (osób), wobec otoczenia, szczególnie szkoły;

c)  solidnie uczęszcza na zajęcia lekcyjne (dopuszcza się 5 godzin lekcyjnych nieusprawiedliwionych i 3 spóźnienia na zajęcia lekcyjne w semestrze),

4)      zachowanie wzorowe:

a)      uczeń spełnia kryteria oceny poprawnej,

b)      swoją postawą lub działaniem wyróżnił się lub przysporzył dobra we wszystkich trzech obszarach: wobec siebie, wobec innej osoby (osób), wobec otoczenia, szczególnie szkoły;

c)      ma wszystkie godziny usprawiedliwione.

5)      zachowanie nieodpowiednie:

a)uczeń nie spełnił jednego lub dwóch kryteriów oceny poprawnej,  w szczególności naruszył swoim postępowaniem dobro własne, dobro innej osoby lub dobro otoczenia,

b)nie żałował, nie naprawił lub nie zrekompensował szkody albo nie zmienił swojego zachowania, zgodnie z oczekiwaniami rodziców i nauczycieli;

6)      zachowanie naganne:

a)uczeń nie spełnił kryteriów oceny poprawnej,

b)został ukarany naganą Dyrektora, ale kara ta nie spowodowała oczekiwanej

zmiany jego zachowania,

c)w sposób rażący lub uporczywy naruszał swoim postępowaniem dobro własne, dobro innej osoby (osób) lub dobro otoczenia,

d)nie żałował, nie naprawił lub nie zrekompensował szkody i nie zmienił    swojego zachowania, zgodnie z oczekiwaniami rodziców i nauczycieli.

e)opuścił bez usprawiedliwienia ponad 25% godzin lekcyjnych z danego przedmiotu lub w sumie ponad 30 godzin lekcyjnych w semestrze.

 1. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub innych dysfunkcji rozwojowych na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

§ 64

 1. Uczeń podlega klasyfikacji:

1)   śródrocznej i rocznej;

2)   końcowej.

 1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 2. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego,  w terminie ustalonym przez Dyrektora w ostatnim tygodniu przed feriami zimowymi.
 3. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 4. Na klasyfikację końcową składają się:

1)   roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone odpowiednio  w klasie programowo najwyższej, oraz

2)   roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole danego typu, oraz

3)   roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej.

 1. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie trzeciej.
 2. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

 1. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

1)   oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;

2)   promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

 1. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.
 2. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia                                                               w działaniach na rzecz sportu szkolnego i kultury fizycznej.
 3. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.

§ 65

 1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca oddziału po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia.
 2. Śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i śródroczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się w terminie ustalonym przez Dyrektora   w ostatnim tygodniu przed feriami zimowymi.
 3. W terminie ustalonym przez Dyrektora nie później niż na dwa tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca oddziału ustalają i wpisują do dziennika lekcyjnego, w wyodrębnionej kolumnie, przewidywane roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz przewidywane roczne oceny klasyfikacyjne zachowania.
 4. Nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne i wychowawca oddziału informują uczniów o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych ustnie, bezzwłocznie po ich wpisaniu do dziennika lekcyjnego.
 5. Na podstawie wpisów w dzienniku lekcyjnym wychowawca oddziału bezzwłocznie sporządza dla każdego ucznia wykaz przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych i przekazuje go bezpośrednio rodzicom podczas zebrania albo uczniowi - w celu przedstawienia do wiadomości rodzicom. W przypadku przekazania rodzicom wykazu przez ucznia, fakt przyjęcia do wiadomości informacji o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych rodzice potwierdzają na wykazie podpisem i datą. Podpisany przez rodziców wykaz przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych uczeń zwraca wychowawcy w ustalonym przez niego terminie, nie później niż w ciągu dwóch dni od daty przekazania wykazu.
 6. Niezależnie od formy, o której mowa w ust. 5, w uzasadnionych przypadkach informacja o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych może być przekazana rodzicom ucznia telefonicznie, osobiście przez wychowawcę lub przez innego nauczyciela albo listownie.
 7. Fakt przekazania informacji o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych w formach, o których mowa w ust. 6, nauczyciel dokumentuje adnotacją  w dzienniku lekcyjnym.
 8. Podpisane przez rodziców wykazy przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych wychowawcy przechowują w swojej dokumentacji do końca roku szkolnego.
 9. Za skuteczne przekazanie każdemu uczniowi i jego rodzicom informacji                                     o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych, nie później niż na tydzień przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej, odpowiadają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne  i wychowawca oddziału.

§ 66

1.   W ciągu trzech dni od daty uzyskania informacji o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych uczeń lub jego rodzice mogą zwrócić się odpowiednio do nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne lub do wychowawcy oddziału z wnioskiem o ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania wyższej niż przewidywana.

2.   W przypadku wniosku o ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych wyższej niż przewidywana nauczyciel może:

1)   podtrzymać przewidywaną ocenę – jeśli stwierdzi, że jest ona zgodna  z wymaganiami edukacyjnymi niezbędnymi do jej otrzymania;

2)   ustalić ocenę wyższą niż przewidywana, w tym na podstawie dodatkowego sprawdzenia wiadomości i umiejętności ucznia – jeśli stwierdzi, że:

a)   uczniowi nie stworzono wystarczających możliwości zaprezentowania osiągnięć edukacyjnych;

b)   uczeń spełnił wymagania na ocenę przewidywaną oraz niektóre wymagania na ocenę wyższą niż przewidywana.

3.   Dodatkowe sprawdzenie osiągnięć edukacyjnych, o którym mowa
w ust. 2 pkt 2, przeprowadza się w formie określonej przez nauczyciela nie później, niż w ciągu dwóch dni od daty złożenia wniosku.

4.   W przypadku wniosku o ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania wyższej niż przewidywana wychowawca może:

1)   podtrzymać przewidywaną ocenę – jeśli stwierdzi, że jest ona zgodna z kryteriami oceniania zachowania;

2)   ustalić ocenę wyższą niż przewidywana – jeśli stwierdzi, że przy jej ustalaniu nie uwzględniono należycie kryteriów oceniania zachowania lub że uczeń spełnia kryteria oceny przewidywanej oraz niektóre kryteria oceny wyższej niż przewidywana.

5.   Po rozpatrzeniu wniosku o ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej
z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania wyższej niż przewidywana, odpowiednio nauczyciel lub wychowawca oddziału informuje ucznia i jego rodziców o ustalonej ocenie rocznej poprzez wpis w dzienniczku, który uczeń przedstawia rodzicom do podpisu.

6.   Ustalone roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania nauczyciele i wychowawca oddziału wpisują do dziennika lekcyjnego przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej, w terminie wyznaczonym przez Dyrektora.

7. W przypadku, gdy po przekazaniu informacji o przewidywanej rocznej klasyfikacyjnej ocenie zachowania albo po ustaleniu oceny rocznej uczeń zostanie ukarany naganą Dyrektora za rażące naruszenie norm etycznych lub zasad współżycia społecznego, wychowawca może ustalić dla tego ucznia niższą roczną klasyfikacyjną ocenę zachowania. O swojej decyzji wychowawca klasy bezzwłocznie informuje ucznia
i jego rodziców oraz Dyrektora.

8. Oceny ustalone zgodnie z § 65 ust. 1 są ostateczne, z zastrzeżeniem                                           § 69 i § 70.

§ 67

1.   Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim oraz laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, przeprowadzonych zgodnie z odrębnymi przepisami, otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną.

2.   Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim lub tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych końcową ocenę celującą.

§ 68

 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach, przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia         w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.
 2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
 3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą Rady Pedagogicznej.
 4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora.
 5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia  się z uczniem i jego rodzicami.
 6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
 7. Egzamin klasyfikacyjny z zajęć artystycznych, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 8. Podczas przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni –  w charakterze obserwatorów – rodzice ucznia.
 9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w terminie ustalonym zgodnie z ust. 5, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora.
 10. Szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego określa rozporządzenie.
 11. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna,
  z zastrzeżeniem § 69 i § 70.
 12. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.

§ 69

 1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał niedostateczną ocenę klasyfikacyjną z:

1)      jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych albo

2)      jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych lub zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego - może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć.

 1. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora.
 2. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
 3. Egzamin poprawkowy z zajęć artystycznych, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się  w ostatnim tygodniu ferii letnich.
 5. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora, nie później niż do końca września.
 6. Szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminu poprawkowego określa rozporządzenie.
 7. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 69 ust. 10   .
 8. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.
 9. Rada Pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w ciągu etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych albo zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, pod warunkiem że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej.

§ 70

 1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna                                                   ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie
  z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen.
 2. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1, zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, Dyrektor powołuje komisję, która:

1)   w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

2)   w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

 1. Sprawdzian wiadomości i umiejętności, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
 2. Sprawdzian wiadomości i umiejętności przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
 3. Sprawdzian wiadomości i umiejętności z zajęć artystycznych, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 4. Szczegółowe zasady ustalania rocznych ocen klasyfikacyjnych
  w przypadku, o którym mowa w ust. 3, określa rozporządzenie.
 5. Ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 3, roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 68 ust. 1.
 6. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu,  o którym mowa w ust. 3 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora w uzgodnieniu z uczniem  i jego rodzicami.
 7. Postanowienia ust. 1–9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 3, jest ostateczna.

§ 71

 1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego otrzymał roczne pozytywne oceny klasyfikacyjne, o których mowa w § 62 ust. 6, z zastrzeżeniem § 69 ust. 10.
 2. Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej, powtarza klasę.
 3. Uczeń kończy Liceum, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne, o których mowa w § 62 ust. 6.
 4. Uczeń, który nie spełnił warunku, o którym mowa w ust. 3, powtarza ostatnią klasę Liceum.

§ 72

 1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
 2. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust. 1, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.
 3. Uczeń kończy Liceum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 4. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust. 3, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.

§ 73

1.   Nauczyciele i wychowawcy informują rodziców o postępach ich dzieci
w nauce i zachowaniu poprzez:

1)   wpisywanie otrzymanych przez ucznia ocen bieżących oraz uwag
o zachowaniu do dzienniczka w celu przedstawienia rodzicom do wiadomości; fakt przyjęcia informacji do wiadomości rodzice potwierdzają podpisem;

2)   przekazywanie rodzicom, podczas okresowych i śródokresowych spotkań  z wychowawcami, odpowiednio:

a)   ustnych informacji o postępach dziecka w nauce i zachowaniu;

b)   wykazów: ocen bieżących, śródrocznych ocen klasyfikacyjnych lub przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych;

3)   kontakty indywidualne z inicjatywy rodziców lub nauczycieli;

4)   w szczególnie uzasadnionych przypadkach – kontakt telefoniczny, elektroniczny lub listowny, z inicjatywy rodziców lub nauczycieli.

2. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.

 1. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, zastrzeżeń,
  o których mowa w § 70 oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom do wglądu - na terenie szkoły i w terminie uzgodnionym z Dyrektorem.

Rozdział VIII. Budżet szkoły

§ 74

 1. Budżet szkoły tworzy się z dotacji ustalonej na podstawie odrębnych przepisów i  przekazywanej przez  Starostwo Powiatowe w Zgierzu.
 2. Dyrektor szkoły prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z zasadami ustalonymi przez podmiot prowadzący i pod jego nadzorem.
 3. Dotacja podlega rozliczeniu zgodnie z odrębnymi przepisami oraz kontroli w zakresie jej pobierania i wykorzystania.

Rozdział IX.  Przepisy końcowe

§ 75

 1. Statut uchwala rada pedagogiczna po jego wcześniejszym pozytywnym zaopiniowaniu przez organ prowadzący.
 2. Statut szkoły nie może być sprzeczny z odpowiednimi przepisami prawa.

§ 76

Prowadzenie szkoły jest działalnością oświatowo – wychowawczą w rozumieniu ustawy o  systemie oświaty a niegospodarczą statutową działalnością organu prowadzącego i jako taka nie podlega przepisom o działalności gospodarczej.

§ 77

Szkoła używa pieczęci podłużnej o treści Publiczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II; 95-015 Głowno, ul. Kościuszki 11/13, tel. 42 719 12 86; NIP 7331345067 REG. 101467004 oraz pieczęci okrągłej z napisem w  otoku „Publiczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Głownie” i godłem państwa.

§ 78

Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację przebiegu nauczania zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 79

 1. Patronem szkoły jest Jan Paweł II .
 2. Świętem patronalnym szkoły jest 12 października – Dzień Papieski.
 3. Szkoła posiada własny sztandar, logo i rotę ślubowania klas pierwszych.
 4. Sztandar ma kształt kwadratu i obszyty jest złotymi frędzlami. Drzewiec zakończony jest metalową głowicą w formie orła w koronie. Awers jest czerwony, a na jego tle wyszyte jest godło Polski – biało - srebrny orzeł w złotej koronie z rozpostartymi skrzydłami i głową zwrócona w prawo. Dziób i szpony mają również złotą barwę.  Biały orzeł przypomina nam wszystkim, skąd pochodzimy i gdzie tkwią nasze korzenie. Rozpostarte skrzydła symbolizują dążenie do najwyższego lotu, gotowość do pokonywania przeszkód i trudności.  Dookoła godła widnieje wyszyta złotym kolorem nazwa szkoły- Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Głownie. Rewers sztandaru ma kolor ecru. W centralnej części znajduje się herb papieski. Pod logo znajdują się słowa Jana Pawła II: „Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś nauczyć”.  Słowa te mają zachęcać młodzież do poszerzania swojej wiedzy i rozwijania umiejętności. Sztandar dla społeczności szkolnej jest symbolem Polski - Narodu i Ziemi, symbolem Małej Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe środowisko. Pamiętając o jego wymowie, należy okazywać mu Cześć.

Logo Publicznego Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Głownie jest ważne dla każdego ucznia tej szkoły. Logo ma kształt tarczy, na czerwonym tle widzimy białe inicjały wielkiego Polaka, Patrona szkoły Jana Pawła II. W górnej części loga, na żółtym tle – czerwonymi literami - umieszczona jest nazwa miejscowości w której znajduje się szkoła. Inicjały Jana Pawła II okala żółta nazwa Katolickie Liceum Ogólnokształcące.

BIBLIOGRAFIA

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty. (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.; Dz. U. z 16.03.2015r., poz. 357)
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. (Dz. U. z 2001r. Nr 61, poz. 624)
 3. Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r., z późniejszymi zmianami. (Dz. U. z 2014r. poz. 191 i 1198 oraz z 2015r. poz. 357)
 4. www.rsk.edu.pl „Ramowy statut szkoły katolickiej”
 5. Jan Paweł II. Przemówienie do nauczycieli i wychowawców. Chrześcijańscy wychowawcy kształtują ludzi wolnych, obywateli sprawiedliwych i prawych, budujących pokój. W: Red. A. Dymer. „Szkoła katolicka w nauczaniu Kościoła”. Szczecin – Warszawa, 2002r.
 6. Jan Paweł II, 02.06.1980r. przemówienie w UNESCO.


Poprawiony: sobota, 05 września 2015 21:07