Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!
Strony WWWSerwery VPSDomenyHostingDarmowy Hosting CBA.pl
 

PUBLICZNE KATOLICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA PAWŁA II

...prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś nauczyć...

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Wewnątrzszkolny System Oceniania

Email Drukuj PDF

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego

Publicznego Katolickiego  Liceum Ogólnokształcącego

im. Jana Pawła II w Głownie

 

Na podstawie:

• rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. , nr 83., poz. 562. z późn. zm. 25.04.2013r.),

• art. 53 statutu Publicznego Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego  prowadzonego przez

Parafię pod wezwaniem św. Jakuba Apostoła w Głownie

 

Ustala się szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego Katolickiego  Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Głownie

I. Kodeks wewnątrzszkolnego oceniania.

1. Wszystkim uczniom i ich rodzicom (prawnym opiekunom) przedstawiamy zakres wymagań edukacyjnych na poszczególne stopnie i kryteria oceniania.

2. Systematycznie informujemy rodziców (prawnych opiekunów) o bieżących postępach w nauce ich dzieci.

3. Wszyscy stosujemy jednolite zasady i kryteria oceniania. Oceniamy postępy uczniów w sposób systematyczny, rzetelny, obiektywny i jawny.

4. Oceniamy różne obszary aktywności uczniów, stosując różnorodne sposoby i formy oceniania.

5. W procesie oceniania szanujemy godność ucznia. Uczniowie szanują wysiłek nauczyciela.

6. Wszyscy motywujemy uczniów do systematycznej i rzetelnej pracy oraz wspieramy ich w odnoszeniu sukcesów.

7. Uczniowie biorą na siebie odpowiedzialność za własną naukę i osiągane przez siebie wyniki.

8. Szczególną troską otaczamy uczniów, mających trudności w nauce i pomagamy im w przezwyciężaniu ich.

9. Rodzice interesują się postępami swoich dzieci i ściśle współpracują z nauczycielami i dyrektorem szkoły w tym zakresie.

II. Szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania.

1. Tryb i forma informowania uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych:

a) nauczyciel informuje uczniów o wymaganiach edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz sposobach i kryteriach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych, na pierwszych lekcjach, rozpoczynających naukę w nowym roku szkolnym, nie później niż do końca drugiego tygodnia września. Fakt ten nauczyciel odnotowuje w dzienniku lekcyjnym w rubryce „Tematy”,

b) wychowawca klasy w czasie pierwszego spotkania ze swoimi wychowankami, nie później jednak niż do końca drugiego tygodnia września, informuje ich o zasadach i kryteriach oceniania zachowania. Fakt ten powinien być odnotowany w dzienniku lekcyjnym w rubryce „Tematy”,

c) wychowawca klasy na pierwszym zebraniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów informuje o ogólnych zasadach wewnątrzszkolnego oceniania i kryteriach ocen zachowania, a fakt ten odnotowuje w dzienniku lekcyjnym w rubryce „Kontakty z rodzicami”.

2.Ocenie podlegają obszary aktywności ucznia właściwe dla danego przedmiotu nauczania:

a) języka polskiego – mowa, pismo, język,

b) języków obcych – mówienie, rozumienie mowy ze słuchu, czytanie ze zrozumieniem (rozumienie tekstu czytanego), pisanie, język,

c) historii i geografii – wiadomości i umiejętności, posługiwanie się mapą (mapa), interpretowanie źródeł informacji (źródła),

d) podstaw przedsiębiorczości i wos – wiadomości i umiejętności, interpretowanie źródeł, ocena wydarzeń społeczno gospodarczych i politycznych, praktyki zawodowe,

e) pozostałych przedmiotów – wiedza i umiejętności, rozwiązywanie problemów, przeprowadzenie doświadczeń,

f) wychowania fizycznego – sprawność fizyczna, gry zespołowe, aktywność.

3. Z każdego obszaru aktywności uczeń powinien być oceniony przynajmniej raz w semestrze.

4. W każdym semestrze uczeń otrzymuje nie mniej niż trzy oceny cząstkowe, z języka obcego – pięć.

5. Ocenie w danym semestrze podlegają formy aktywności, określone w pkt. 1. w zależności od rodzaju zajęć w formie:

a) wypowiedzi ustnych (dyskusji, debaty, prezentacji),

b) sprawdzianów sumatywnych,

c) kartkówek,

d) prac pisemnych ( wypracowań, referatów),

e) prac ćwiczeniowych,

f) prac domowych,

g) długoterminowych prac (projektów).

6. Uzyskane oceny szkolne stanowią podstawę do wystawienia oceny śródrocznej i rocznej, przy czym decydujący wpływ na te oceny mają stopnie ze sprawdzianów sumatywnych.

7. Oceny wystawione przez nauczyciela są jawne dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). Nie mogą jednak być ujawnione osobom trzecim.

8. Oceny bieżące i śródroczne są ustalane według 13-stopniowej skali:

a) stopień celujący - 6

b) stopień bardzo dobry plus - 5+

c) stopień bardzo dobry - 5

d) stopień bardzo dobry minus - 5-

e) stopień dobry plus - 4+

f) stopień dobry - 4

g) stopień dobry minus - 4-

h) stopień dostateczny plus - 3+

i) stopień dostateczny - 3

j) stopień dostateczny minus - 3-

k) stopień dopuszczający plus - 2+

l) stopień dopuszczający - 2

ł). stopień niedostateczny - 1

9. Dopuszcza się stosowanie dodatkowych sposobów oceniania niż stopień szkolny w formie umownych znaków, np. plusów i minusów, kropek lub skrótów typu np., nb. i dat dla oznaczenia dnia, w którym uczeń zgłosił nauczycielowi nieprzygotowanie do lekcji.

10. Oceny roczne są ustalane według 6-stopniowej skali ocen, zgodnie z §13., ust.2. rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie oceniania , klasyfikowania i promowania (...) (Dz. U. z 2007 r. nr 83., poz. 562. z późn. zm.).

10a. Przy ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych nauczyciel bierze pod uwagę szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych stopni szkolnych, sformułowanych w przedmiotowych zasadach oceniania.

10b. W klasyfikacji rocznej stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

1) opanował wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania, przyjęty przez nauczyciela w danym oddziale,

2) samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, biegle posługuje się opanowanymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych, uwzględnionych w programie przyjętym przez nauczyciela w danym oddziale, proponuje rozwiązania nietypowe, a także rozwiązuje problemy (zadania), wykraczające poza program opracowany przez nauczyciela,

3) uzyskał tytuł finalisty lub laureata olimpiady przedmiotowej; uczniowi, który uzyskał tytuł finalisty lub laureata olimpiady przedmiotowej po ustaleniu rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej niższej niż celująca, na świadectwie ukończenia Liceum wpisuje się z danych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną,

4) osiągnął sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu krajowym, lub posiada inne porównywalne osiągnięcia,

10c. W kwalifikacji rocznej stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

1) opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określony w programie nauczania, przyjętym przez nauczyciela w danym oddziale oraz sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami,

2) rozwiązuje samodzielnie problemy (zadania) teoretyczne i praktyczne, objęte programem nauczania przyjętym przez nauczyciela, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach;

10d. W kwalifikacji rocznej stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

1) nie opanował w pełni wiadomości określonych w programie nauczania przyjętym przez nauczyciela w danym oddziale, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania ujęte w podstawie programowej (z uwzględnieniem zakresu rozszerzonego).

2) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe problemy (zadania) teoretyczne i praktyczne (z uwzględnieniem zakresu rozszerzonego programu nauczania);

10e. W klasyfikacji rocznej stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:

1) opanował wiadomości i umiejętności określone w programie nauczania, przyjętym przez nauczyciela w danym oddziale, na poziomie treści zawartych w podstawie programowej,

2) rozwiązuje typowe problemy (zadania) teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności (z uwzględnieniem zakresu rozszerzonego programu nauczania);

10f. W klasyfikacji rocznej stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

1) ma trudności z opanowaniem wiadomości i umiejętności, ujętych w podstawie programowej ,ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki (z wyjątkiem uczniów klas programowo najwyższych),

2) rozwiązuje problemy (zadania) teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności lub z pomocą nauczyciela (z uwzględnieniem zakresu rozszerzonego programu nauczania);

10g. W klasyfikacji rocznej stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:

1) nie opanował wiadomości i umiejętności ujętych w podstawie programowej,

2) nie potrafi rozwiązywać problemów (zadań)o niewielkim stopniu trudności (z uwzględnieniem zakresu rozszerzonego programu nauczania).

11. Na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej (odnotowanej w dokumentacji pedagoga szkolnego i dołączonej do arkusza ocen ucznia) nauczyciel ma obowiązek obniżyć wobec danego ucznia wymagania programowe, stwarzając mu jednocześnie możliwości do rozwoju własnej osobowości i samorealizacji.

12. Uczeń z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, poświadczonymi przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną lub poradnię specjalistyczną, o której jest mowa w §10. ust. 1. cytowanego w pkt. 9. rozporządzenia MEN, jest zwolniony do końca cyklu kształcenia w Liceum z nauki drugiego języka obcego i nie podlega zasadom wewnątrzszkolnego oceniania.

13. Uczniowie z dysleksją i dyskalkulią mają prawo do pisania niektórych prac przy użyciu komputera i kalkulatora.

14. Przy ustaleniu oceny wychowania fizycznego nauczyciel ma obowiązek uwzględnić wysiłek, jaki uczeń wkłada w wywiązywanie się z obowiązków, wynikających ze specyfiki tych zajęć.

14a. Przy ustaleniu oceny śródrocznej lub rocznej z wychowania fizycznego, technologii informacyjnej lub informatyki uczniowi zwolnionemu z tych zajęć na czas określony na podstawie orzeczenia lekarskiego bierze się pod uwagę okres zwolnienia. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z tych zajęć uniemożliwia ustalenie oceny śródrocznej lub rocznej, tj. zwolnienie z zajęć przekroczyło 50% odbytych zajęć w danym semestrze (roku szkolnym), uczeń nie podlega klasyfikacji z tych zajęć, a w dokumentacji nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony/a".

15. Przy ustaleniu oceny z wychowania fizycznego dla ucznia niepełnosprawnego lub przewlekle chorego, który nie został zwolniony z tych zajęć, nauczyciel ocenia tylko te formy aktywności, które nie przeszkadzają uczniowi w wykonywaniu określonych ćwiczeń.

16.Na ocenę wiadomości i umiejętności z prac pisemnych (oprócz języka polskiego i języków obcych) nie mogą mieć wpływu błędy ortograficzne, interpunkcyjne i gramatyczne oraz charakter pisma. Obowiązkiem każdego nauczyciela jest zwrócenie uwagi na tego typu błędy.

17. Na ocenę z zajęć edukacyjnych nie może mieć wpływu ocena zachowania ucznia.

18. Uczniom klas pierwszych nie stawia się ocen niedostatecznych w pierwszym miesiącu nauki, jednakże uczeń zobowiązany jest do zaliczenia materiału, którego nie opanował, w następnym miesiącu w terminie ustalonym wspólnie z nauczycielem.

19. Nauczyciele zobowiązani są do systematycznego wdrażania uczniów do samooceny postępów w nauce.

20. Nauczyciel przedmiotu ma obowiązek w terminie nie później niż na 7 dni przed klasyfikacją roczną powiadomić uczniów o proponowanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej, a o ocenie niedostatecznej informuje ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) nie później niż na miesiąc przed roczną klasyfikacją uczniów.

III. Zasady i tryb przeprowadzania sprawdzianów szkolnych.

1. Sprawdzian sumatywny musi być zapowiedziany i zapisany w dzienniku lekcyjnym z tygodniowym wyprzedzeniem.

2. Sprawdzian sumatywny musi być poprzedzony lekcją powtórzeniową, na której nauczyciel podaje do wiadomości uczniów zakres sprawdzanych wiadomości i umiejętności.

3. Na arkuszu sprawdzianu nauczyciel podaje kryteria ocen. Kryteria ocen mogą być też podane przez nauczyciela w formie ustnej.

4. Wszelkie sprawdziany, w tym kartkówki, ocenia się według następującej skali procentowej:

• poniżej 39% poprawnych odpowiedzi – ocena niedostateczna,

• 40%-54% - dopuszczający,

• 55%-69% - dostateczny,

• 70%-85% - dobry,

• 85%-94% - bardzo dobry,

95% -100% - celujący

 

5. Ocenę celującą może otrzymać uczeń ze sprawdzianu lub za pracę dodatkową, za treści uzgodnione z nauczycielem, a wykraczające poza program nauczania.

6. Zakres materiału sprawdzianów nie może wykraczać poza treści omówione na lekcjach i zawarte w podręczniku szkolnym, z wyjątkiem treści wymaganych na ocenę celującą.

7. Sprawdzian sumaryczny musi być sprawdzony, oceniony i omówiony w ciągu dwóch tygodni od daty jego przeprowadzenia; wyjątek stanowią stylistyczne prace klasowe z języka polskiego, które mogą być sprawdzone, ocenione i omówione w ciągu trzech tygodni od daty ich przeprowadzenia.

8. W ciągu tygodnia mogą być przeprowadzone najwyżej trzy sprawdziany, zaś w ciągu jednego dnia nauki może się odbyć tylko jeden sprawdzian.

9. Zapowiedzianych wcześniej sprawdzianów nie można odwoływać lub przekładać na inny termin poza sytuacjami wyjątkowymi, spowodowanymi np. chorobą nauczyciela, nieobecnością dużej grupy uczniów.

10. Sprawdzian, przełożony na prośbę uczniów, powinien odbyć się najpóźniej w następnym tygodniu bez względu na zapowiedziane wcześniej sprawdziany z innych przedmiotów. Tego sprawdzianu nie traktuje się jako trzeciego sprawdzianu przeprowadzonego w ciągu tygodnia nauki.

11. Sprawdziany przechowuje się w dokumentacji nauczyciela w ciągu roku szkolnego.

12. Rodzice (prawni opiekunowie) uczniów mają prawo do zapoznania się ze sprawdzianami, uzyskania komentarza na ich temat od nauczyciela w czasie konsultacji indywidualnych, zebrań lub w inny sposób, uzgodniony z nauczycielem. Kserokopie sprawdzianu nie będą udostępnione ani uczniom, ani rodzicom (prawnym opiekunom).

13. Nad prawidłowym przeprowadzeniem sprawdzianu czuwa wychowawca klasy i samorząd klasowy. Mają oni obowiązek informowania dyrektora szkoły o wszelkich nieprawidłowościach związanych z ich organizacją i przeprowadzeniem.

14. Kartkówka obejmuje sprawdzenie znajomości materiału nauczania jednej-trzech ostatnich lekcji i trwa 10-20 minut.

15. Kartkówka musi być sprawdzona i oceniona w ciągu jednego tygodnia od dnia jej przeprowadzenia.

IV. Zasady i tryb przeprowadzania sprawdzianów dodatkowych i poprawkowych.

1. Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu w zaplanowanym terminie z przyczyn usprawiedliwionych chorobą, trwającą tydzień i dłużej, ma prawo do napisania go w ciągu dwóch tygodni.

2. Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu w zaplanowanym terminie z przyczyn nieusprawiedliwionych lub usprawiedliwionej nieobecności w dniu sprawdzianu, ma obowiązek napisania go w ciągu tygodnia, lecz traci prawo do sprawdzianu dodatkowego.

3. Postanowienie, o którym jest mowa w punkcie 2, nie dotyczy ucznia, którego nieobecność na sprawdzianie spowodowana była sytuacją losową.

4. Uczeń, który odmówił napisania sprawdzianu, albo który nie zjawił się na sprawdzianie mimo obecności w tym dniu w szkole, otrzymuje ocenę niedostateczną i traci prawo do sprawdzianu poprawkowego.

5. Każdy uczeń, który uzyskał niesatysfakcjonującą ocenę ze sprawdzianu, ma prawo do jej poprawienia. Prawo to przysługuje uczniowi tylko raz w semestrze.

6. Sprawdziany dodatkowe i poprawkowe uczeń pisze po lekcjach w dniu wyznaczonym przez nauczyciela danego przedmiotu lub w wyjątkowych sytuacjach w czasie lekcji.

7. Do dziennika lekcyjnego wpisuje się oceny uzyskane przez ucznia z pierwszego i poprawkowego sprawdzianu.

V. Zasady i tryb zgłaszania przez uczniów nieprzygotowania do lekcji.

1. Uczeń ma prawo w wyjątkowych sytuacjach do zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji jeden raz w semestrze, jeśli przedmiot nauczania jest realizowany w wymiarze 1 godziny tygodniowo, dwa razy w semestrze, jeśli przedmiot jest realizowany w wymiarze 2 godzin tygodniowo, i trzy razy w semestrze, jeśli na realizację programu nauczania przeznaczonych jest trzy i więcej godzin tygodniowo.

2. W przypadku choroby, trwającej dwa tygodnie i dłużej, uczeń ma prawo do zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji na każdej pierwszej lekcji przedmiotu bez odnotowywania tego faktu w dzienniku lekcyjnym.

3. Uczeń zgłasza nieprzygotowanie do lekcji na początku lekcji.

4. Przez nieprzygotowanie się do lekcji rozumie się nieodrobienie obowiązkowych zadań domowych, brak zeszytu przedmiotowego, nieprzyniesienie niezbędnych na lekcję przyborów, materiałów, nienauczenie się treści lekcji itp.

VI. Zasady i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zajęć edukacyjnych.

1. Za przewidywaną roczną ocenę klasyfikacyjną przyjmuje się ocenę zaproponowaną przez nauczyciela w terminie, o którym jest mowa w pkt. II ust. 20.

2. Uczeń może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej rocznej oceny wyższej niż ocena niedostateczna tylko o jeden stopień przy naruszeniu zasad i trybu wystawiania oceny rocznej lub gdy został w ostatnim czasie ciężko doświadczony przez los i miało to wpływ na jego wyniki w nauce.

3. Uczeń nie może ubiegać się o ocenę celującą, ponieważ jej uzyskanie regulują odrębne przepisy.

4. Uczeń może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej z danych zajęć edukacyjnych, jeśli spełni następujące warunki:

a) frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu w roku szkolnym jest nie niższa niż 80%, wyjątek stanowi nieobecność spowodowana długotrwałą chorobą,

b) usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach,

c) przystąpienie do wszystkich przewidzianych sprawdzianów i prac pisemnych,

d) uzyskanie ze wszystkich sprawdzianów i prac pisemnych ocen pozytywnych, również w trybie poprawy ocen niedostatecznych,

e) skorzystanie ze wszystkich oferowanych przez nauczyciela form poprawy, w tym - z konsultacji indywidualnych.

5. Uczeń, ubiegający się o podwyższenie oceny, zwraca się z pisemnym wnioskiem do wychowawcy klasy najpóźniej do dnia następującego po dniu powiadomienia go o przewidywanej ocenie rocznej, o wyrażenie zgody na przystąpienie do sprawdzianu.

6. Wychowawca klasy sprawdza spełnienie wymogów, o których mowa w ust. 4 a i b, a nauczyciel przedmiotu - spełnienie wymogów ust. 4 c i d.

7. W przypadku spełnienia przez ucznia wszystkich warunków ust. 4. nauczyciel przedmiotu i wychowawca klasy wyrażają zgodę na przystąpienie do sprawdzianu wiadomości i umiejętności, pozwalającego na poprawienie oceny rocznej.

8. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków ust. 4. wniosek ucznia zostaje odrzucony, a wychowawca klasy lub nauczyciel przedmiotu odnotowuje na podaniu przyczynę jego odrzucenia i powiadamia o tym fakcie zainteresowanego ucznia.

9. Uczeń, spełniający warunki ust. 4., przystępuje w terminie 5 dni od dnia złożenia podania do sprawdzianu obejmującego tylko wiadomości i umiejętności oceniane w ciągu roku szkolnego przez nauczyciela poniżej oceny, o uzyskanie której się ubiega.

10. Sprawdzian przeprowadzają nauczyciel przedmiotu i inny nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu nauczania.

11. Sprawdzian, oceniony zgodnie z przedmiotowymi zasadami oceniania, zostaje dołączony do dokumentacji wychowawczej klasy.

12. Poprawa oceny rocznej może nastąpić jedynie w przypadku, gdy sprawdzian został zaliczony na ocenę, o którą ubiega się uczeń lub ocenę wyższą.

13. Ostateczna roczna ocena klasyfikacyjna nie może być niższa od oceny proponowanej przez nauczyciela, niezależnie od wyniki sprawdzianu, do którego uczeń przystąpił w ramach poprawy.

VII. Zasady i tryb przeprowadzenia egzaminów klasyfikacyjnych.

1. Uczeń może być niesklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności na zajęciach edukacyjnych, przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

2. Uczeń, niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach edukacyjnych, ma prawo przystąpienia do egzaminu klasyfikacyjnego.

3. Na pisemny wniosek ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionych lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego.

3a. Wyrażenie zgody może nastąpić w sytuacji, gdy wychowawca klasy przedstawi nieznane, ale wiarygodne przyczyny nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia (np. konieczność podjęcia pracy zarobkowej ze względu na trudną sytuację życiową ucznia, opieka nad chorym członkiem rodziny, pobicie przez rodzica) lub przyczyny braku usprawiedliwienia nieobecności. W przypadku braku zgody Rady Pedagogicznej uczeń nie jest promowany do klasy programowo wyższej lub nie kończy Liceum.

4. Lekceważenie obowiązków szkolnych, uchylanie się od odpowiedzi, unikanie sprawdzianów, ocena nieodpowiednia lub naganna zachowania stanowią podstawę do niewyrażenia zgody na egzamin klasyfikacyjny.

5. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń, realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki, a także uczeń spełniający obowiązek nauki poza szkołą oraz uczeń, który zmienił profil klasy lub szkołę.

6. Uczeń, który zmienił klasę lub szkołę, zdaje egzaminy klasyfikacyjne z przedmiotów nauczania, które nie były objęte w poprzedniej klasie lub szkole planem nauczania albo realizowane były w zakresie podstawowym.

7. Uczeń, spełniający obowiązek nauki poza szkołą, nie zdaje egzaminu klasyfikacyjnego z wychowania fizycznego i dodatkowych zajęć edukacyjnych. Nie ustala się też dla niego oceny zachowania.

8. Egzamin klasyfikacyjny z informatyki, technologii informacyjnej i wychowania fizycznego przeprowadza się w formie ćwiczeń praktycznych.

9. Roczny egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć edukacyjnych. W przypadku klasyfikacji śródrocznej egzamin klasyfikacyjny powinien być przeprowadzony w trakcie drugiego semestru, nie później jednak niż do 15 marca.

10. Terminy egzaminów klasyfikacyjnych oraz liczbę egzaminów, które można zdawać jednego dnia, dla uczniów spełniających obowiązek nauki poza szkołą lub przyjętych do szkoły uzgadnia się z dyrektorem szkoły.

11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w pkt. 2., 3., 5., i 6., przeprowadza nauczyciel danego przedmiotu w obecności wskazanego przez dyrektora szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

12. Uzyskanie przez ucznia w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna jest ostateczna, chyba że uczeń uzyskał na egzaminie kwalifikacyjnym ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch zajęć edukacyjnych lub zgłosił do dyrektora szkoły zastrzeżenia co do zasad i trybu ustalenia oceny z egzaminu klasyfikacyjnego.

13. W przypadku uzyskania na egzaminie klasyfikacyjnym oceny niedostatecznej z jednych lub dwóch zajęć edukacyjnych, uczniowi przysługuje prawo do egzaminu poprawkowego. Prawo to nie dotyczy ucznia, który ma wyznaczony egzamin poprawkowy z innych zajęć edukacyjnych, lub zgłosił do dyrektora szkoły zastrzeżenia co do zasad i trybu ustalenia oceny z egzaminu klasyfikacyjnego.

14. W przypadku stwierdzenia, że semestralna lub roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została wystawiona niezgodnie z trybem ustalania tej oceny, dyrektor szkoły na wniosek rodziców powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności na zasadach i w trybie, określonych w §19. ust. 1-9., rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania (...).

15. W skład komisji wchodzą: dyrektor szkoły lub jego zastępca jako przewodniczący komisji, nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne oraz dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzących takie same zajęcia edukacyjne.

16. Nauczyciel, prowadzący dane zajęcia edukacyjne, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela, prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne w szkole lub w innej szkole.

17. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem oceny niedostatecznej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. W tym przypadku egzamin poprawkowy przysługuje tylko uczniowi, któremu wcześniej nie wyznaczono egzaminu poprawkowego z innego przedmiotu, z zastrzeżeniem pkt. VIII. ust.1.

18. Z prac komisji sporządza się protokół, który stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

19. W pracy komisji mogą uczestniczyć w charakterze obserwatora rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

20. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły. Usprawiedliwienie nieobecności na egzaminie klasyfikacyjnym powinno być dostarczone do szkoły w dniu jego przeprowadzenia. Jeżeli uczeń lub jego rodzic nie może w tym dniu dostarczyć usprawiedliwienia do szkoły, to powinien powiadomić o tym fakcie szkołę w dniu przeprowadzenia tego egzaminu telefonicznie, faksem lub e-mailem i w ciągu 3 dni doręczyć je. Honorowane są tylko zwolnienia lekarskie, zaświadczenia z pogotowia ratunkowego, policji, straży pożarnej, sądu.

21. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego i nie usprawiedliwił swojej nieobecności w dniu jego przeprowadzenia nie uzyskuje promocji do klasy programowo wyższej lub nie kończy szkoły.

22. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej lub kończy szkołę z wyróżnieniem.

23. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą ocenę klasyfikacyjną zarówno na koniec roku szkolnego, w którym uzyskał ten tytuł, jak i na zakończenie nauki w szkole.

VIII. Zasady i tryb przeprowadzenia egzaminów poprawkowych.

1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych.

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z wychowania fizycznego, informatyki i technologii informatycznej, który ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Liceum do dnia zakończenia zajęć edukacyjnych i podaje go do wiadomości uczniowi i jego rodzicom (prawnym opiekunom).

3a. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. W jednym dniu uczeń może zdawać egzamin poprawkowy tylko z jednego przedmiotu.

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły w składzie: dyrektor szkoły lub jego zastępca jako przewodniczący komisji, nauczyciel, prowadzący dane zajęcia edukacyjne, jako egzaminator i nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne, jako członek komisji.

5. Nauczyciel, prowadzący dane zajęcia edukacyjne, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W tej sytuacji dyrektor powołuje jako egzaminatora innego nauczyciela, prowadzącego takie same zajęcia, przy czym powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, który wraz z pisemnymi pracami ucznia stanowią załącznik do arkusza ucznia.

7. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzamin poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w terminie wyznaczonym przez Dyrektora szkoły, nie później jednak niż do końca września. Usprawiedliwienie nieobecności na egzaminie poprawkowym następuje na zasadach zawartych w pkt. VII, ust. 20.

8. Uczeń, który nie zgłosił się na egzamin poprawkowy i nie usprawiedliwił swojej nieobecności w dniu jego przeprowadzenia, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej lub nie kończy szkoły.

9. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.

10. Rada Pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w ciągu całego cyklu kształcenia w Liceum promować ucznia do klasy programowo wyższej, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te zajęcia zgodnie ze szkolnym planem nauczania są realizowane w klasie programowo wyższej.

 

IX. Zasady i tryb oceniania zachowania uczniów.

1. Zachowanie uczniów w szkole i poza nią podlega ocenie szkolnej.

2. Ocena zachowania uczniów powinna uwzględniać w szczególności:

2.1. wywiązywanie się z obowiązków ucznia,

2.2. postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,

2.3. dbałość o honor i tradycje szkoły,

2.4. dbałość o piękno mowy ojczystej,

2.5. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

2.6. godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,

2.7. okazywanie szacunku innym osobom.

3. Przy ocenie zachowania uczniów uwzględnia się następujące kryteria:

a) frekwencję – uczestniczenie we wszystkich zajęciach lekcyjnych, punktualne przychodzenie na lekcje,

b) zachowanie się na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych – niezakłócanie porządku w czasie trwania lekcji i zajęć pozalekcyjnych (pozaszkolnych), unikanie ściągania i podpowiadania, inicjowanie prac, mających na celu usprawnienie lekcji, eliminowanie agresywnych zachowań i nieużywanie wulgarnego słownictwa,

c) wypełnianie wewnętrznych zarządzeń szkolnych - sumienne wykonywanie poleceń i zarządzeń dyrektora szkoły, jego zastępcy, wychowawcy, nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, dotyczących w szczególności:

• zmiany obuwia w dni niepogodne (deszczowe, śnieżne),

• estetycznego i skromnego wyglądu i ubioru,

• zakazu picia alkoholu, palenia papierosów, rozpowszechniania i zażywania środków odurzających,

• manifestowania swoich poglądów politycznych i przynależności do subkultury w sposób, który narusza regulamin szkoły, lub jest uznany za niestosowny przez społeczność szkolną, którą stanowią uczniowie, nauczyciele i rodzice.

d) dbałość o mienie klasy i szkoły,

e) obowiązki – wywiązywanie się z powierzonych i dobrowolnie przyjętych obowiązków, pełnienie dyżurów, uczestniczenie w uroczystościach szkolnych, systematyczne odrabianie zadań domowych, f) aktywna działalność na rzecz klasy, szkoły i środowiska – praca w samorządzie klasowym i szkolnym, uczestniczenie w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych, podejmowanie inicjatyw na rzecz klasy, szkoły i środowiska, wolontariat oraz aktywna działalność w organizacjach młodzieżowych.

g) reprezentowanie szkoły na zewnątrz – udział w uroczystościach pozaszkolnych, zawodach sportowych, konkursach i olimpiadach przedmiotowych.

4. Ocenę zachowania ustala się dwa razy w roku szkolnym: na zakończenie nauki w semestrze I i na koniec roku szkolnego.

5. Ocenę zachowania ucznia ustala się według następującej skali:

• wzorowe,

• bardzo dobre,

• dobre,

• poprawne,

• nieodpowiednie,

• naganne.

6. Wzorową ocenę zachowania może uzyskać uczeń, jeżeli:

• sumiennie przestrzega postanowień Regulaminu Szkoły,

• ma wszystkie godziny usprawiedliwione,

• nosi estetyczny i niewyzywający ubiór oraz schludnie wygląda,

• odznacza się wysoką kulturą osobistą,

• aktywnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły,

• wykazuje się dużą inicjatywą i aktywnością w działaniu na rzecz innych osób i środowiska,

• godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz,

• odnosi sukcesy naukowe, sportowe, artystyczne.

7. Bardzo dobrą ocenę zachowania może uzyskać uczeń, jeżeli:

• postępuje zgodnie z Regulaminem Szkoły,

• odznacza się wysoka kulturą osobistą,

• solidnie uczęszcza na zajęcia lekcyjne (dopuszcza się 5 godzin lekcyjnych

• nieusprawiedliwionych i 3 spóźnienia na zajęcia lekcyjne w semestrze),

• schludnie wygląda, a do jego ubioru nie ma zastrzeżeń,

• uczestniczy w zawodach sportowych, konkursach i olimpiadach na szczeblu szkolnym,

• inicjuje działania na rzecz klasy i szkoły.

8. Dobrą ocenę zachowania może uzyskać uczeń, który:

• postępuje zgodnie ze Statutem Liceum,

• odznacza się dość dużą kulturą osobistą,

• sporadycznie podejmuje inicjatywy na rzecz klasy,

• solidnie uczęszcza na zajęcia lekcyjne (dopuszcza się do 10 godzin nieusprawiedliwionych i 5 spóźnień w semestrze), a za spóźnienie uważa się wejście ucznia na lekcję po jej rozpoczęciu przez nauczyciela,

• odznacza się estetycznym i schludnym wyglądem i ubiorem,

• w miarę aktywnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły.

9. Poprawną ocenę zachowania może uzyskać uczeń, który:

• wywiązuje się ze wszystkich obowiązków przewidzianych w Statucie Liceum (sporadycznie narusza jego postanowienia),

• zachowuje się w szkole poprawnie (dopuszcza się otrzymanie dwóch upomnień udzielonych przez wychowawcę klasy lub dyrektora),

• nie uczestniczy w życiu klasy i szkoły,

• opuścił do 20 godzin lekcyjnych bez usprawiedliwienia.

10. Nieodpowiednią ocenę zachowania może uzyskać uczeń, który:

• często narusza postanowienia Statutu Liceum,

• dopuścił się przynajmniej raz rażącego naruszenia dyscypliny (np. palenia papierosów, zastraszania kolegów i innych osób, niszczenia mienia),

• lekceważy kolegów, nauczycieli i inne osoby,

• opuścił bez usprawiedliwienia do 30 godzin lekcyjnych w semestrze.

11. Naganną ocenę zachowania może otrzymać uczeń, jeżeli:

• drastycznie i często naruszył postanowienia Statutu Liceum,

• notorycznie pali papierosy,

• spożywał alkohol,

• rozpowszechniał lub zażywał w szkole lub poza nią narkotyki i inne środki odurzające,

• dokonał czynów chuligańskich (np. pobicia, rozbojów, napaści, kradzieży cudzego mienia),

• w sposób drastyczny manifestuje swoje poglądy polityczne lub przynależność do skrajnych grup i subkultur młodzieżowych,

• został skazany wyrokiem skazującym sądu,

• opuścił bez usprawiedliwienia ponad 25% godzin lekcyjnych z danego przedmiotu lub w sumie ponad 30 godzin lekcyjnych w semestrze.

12. Ocenę naganną zachowania otrzymuje uczeń, który spełnia choćby jeden z wymienionych w pkt. 11. kryteriów.

13. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

a) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,

b) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły z zastrzeżeniem pkt. 14. i 15.

14. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną ocenę klasyfikacyjną zachowania. Uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły ucznia, który otrzymał co najmniej dwa razy z rzędu ocenę naganną zachowania, podejmuje się w przypadku, gdy pozostawienie jego w przyszłości nie daje gwarancji na poprawę zachowania, zmianę stosunku do nauki i swoich obowiązków lub gdy zagraża bezpieczeństwu uczniów i nauczycieli.

15. Uczeń, któremu w szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną ocenę roczną z zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej w szkole nie kończy szkoły.

16. Ocenę zachowania wystawia wychowawca klasy na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej po konsultacji i zasięgnięciu opinii nauczycieli uczących w danej klasie, samorządu klasowego oraz po dokonaniu samooceny przez ocenianego ucznia.

17. Ocenę zachowania wystawia się jawnie wobec całej społeczności klasowej.

18. Ocena naganna zachowania powinna być mocno umotywowana i znaleźć potwierdzenie w dokumentacji wychowawcy klasowego.

19. O ocenie nagannej wychowawca klasy powinien obowiązkowo powiadomić rodziców (prawnych opiekunów) ucznia na zasadach określonych w ust. 6. procedury dokumentowania kontaktów z rodzicami.

20. Uczniowi, który spełnia na podstawie odrębnych przepisów obowiązek nauki poza szkołą lub realizuje indywidualny tok lub program nauki, nie ustala się oceny zachowania.

21. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa, dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane od dnia ustalenia tej oceny, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

22. W przypadku potwierdzenia tych zastrzeżeń dyrektor szkoły powołuje komisję w składzie: dyrektor szkoły lub jego zastępca jako przewodniczący komisji, wychowawca, lider WDN, pedagog szkolny, wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel, uczący w danej klasie, przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego i przedstawiciel Rady Rodziców.

23. Posiedzenie komisji jest ważne, jeżeli bierze w nim udział przynajmniej 4 członków.

24. Komisja ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

25. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena, ustalona przez komisję, jest ostateczna.

26. Z prac komisji sporządza się protokół, w którym określa się skład komisji, termin jej posiedzenia, wynik głosowania oraz ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

X. Sposoby informowania rodziców (prawnych opiekunów) o postępach w nauce i zachowaniu uczniów.

1. Nauczyciel systematycznie informuje rodziców o ocenach z zajęć edukacyjnych, prowadząc dziennik elektroniczny.

2. O aktualnych postępach ucznia w nauce i jego zachowaniu powiadamia się rodziców (prawnych opiekunów) za pomocą kart ocen, które są do wglądu podczas konsultacji i zebrań z rodzicami. Rodzice (prawni opiekunowie) są zobowiązani do potwierdzenia informacji o bieżących postępach ucznia własnoręcznym podpisem na karcie ocen.

3. Zainteresowani rodzice (prawni opiekunowie) mogą uzyskać szczegółowe informacje o postępach swojego dziecka w nauce i jego zachowaniu w czasie konsultacji indywidualnych według harmonogramu ustalonego przez dyrektora szkoły na początku roku szkolnego i podanego do wiadomości rodziców na zebraniach i na tablicy informacyjnej w szkole oraz na stronie internetowej szkoły.

4. O ustalonych ocenach śródrocznych z poszczególnych zajęć edukacyjnych i ocenie zachowania rodzice (prawni opiekunowie) ucznia zostają poinformowani na zebraniu po klasyfikacji uczniów w semestrze I przez wychowawcę klasy.

5. Wychowawca klasy informuje rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych poprzez zapis tych ocen w karcie ocen. Oceny ucznia (poza oceną zachowania) nie mogą być przedmiotem publicznej debaty.

6. O zagrożeniu śródroczną lub roczną oceną niedostateczną z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz ocenie nagannej zachowania rodzice (prawni opiekunowie) ucznia będą powiadamiani przez wychowawcę klasy na miesiąc przed śród- lub końcoworoczną klasyfikacją uczniów w czasie konsultacji indywidualnych. Jeżeli bezpośredni kontakt z rodzicami jest niemożliwy, nauczyciel przedmiotu zgłasza fakt o zagrożeniu ucznia dyrektorowi, który powiadamia rodziców listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

7. Informację o powiadomieniu rodziców (prawnych opiekunów) o zagrożeniu oceną niedostateczną z zajęć edukacyjnych i ocenie nagannej zachowania odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym w rubryce „Kontakty z rodzicami”. Jeżeli informacja w powyższej sprawie została przekazana bezpośrednio rodzicom (prawnym opiekunom) ucznia, to jej przyjęcie rodzice poświadczają własnoręcznym podpisem.

8. Rodzice mają obowiązek uczestniczyć w zebraniach i systematycznie śledzić postępy w nauce swojego dziecka oraz podejmować współpracę ze szkołą w tym zakresie. Nieobecności na zebraniach nie zwalniają rodziców z obowiązku interesowania się postępami dziecka w nauce i zachowaniu.

9. Na tydzień przed śródrocznym lub rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej poszczególni nauczyciele informują ucznia o przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej, a wychowawca klasy – o ocenie zachowania. W przypadku nieobecności w tym czasie ucznia w szkole informację o ocenie zobowiązany jest zasięgnąć u nauczyciela jego rodzic (prawny opiekun).